۱۲ آذر ۱۴۰۲

گرایش لغو کارمزدی جنبش کارگری

ولی مگر کارمزدوری یعنی کار پرولتاریا برای وی مالکیتی ایجاد می کند؟ به هیچ وجه. کار مزدوری، سرمایه را ایجاد می کند. یعنی آن مالکیتی را به وجود می آورد که کار مزدوری را استثمار می کند و [سرمایه] تنها در صورتی می تواند افزایش یابد که کار مزدوری جدیدی ایجاد نماید تا مجددا استثمارش کند. مالکیت در شکل کنونی آن مبتنی بر تضاد بین سرمایه و کار مزدوری است. کارل مارکس / مانیفست کمونیسم / ۱۸۴۸

گرایش لغو کارمزدی جنبش کارگری