/

احکام بیدادگاههای کارگر کش سرمایه را با اعتصاب سراسری طبقه خود پاسخ گوئیم.

حکم زندان کارگران هفت تپه حکم قهر سرمایه علیه جنبش کارگری است. رژیم درنده اسلامی سرمایه داری در اقدام موحش و دهشت زائی که اوج بربریت ناشی از دهشت و هراسش را تصویر می کند، هفت کارگر مبارز هفت تپه یا همسنگر آن ها را در مجموع، به ۱۱۴ سال زندان محکوم کرده است!!! یگانه جرم این کارگران مطالبه دستمزدهای محقر ماهها به تعویق افتاده یا درخواست بهای نیروی کار خویش بوده است!!!. کارگران ماه پشت سر ماه در رعب انگیزترین و مرگبارترین شرایط، کار کردند، به جرم مطالبه مزد آماج یورش تاتاریستی و سبعانه سپاه پاسداران یا سایر نیروهای سرکوب رژیم اسلامی بورژوازی قرار گرفتند، دستگیر شدند، راهی شکنجه گاه گردیدند. ماههای متمادی تازیانه خوردند، ضرب و شتم و شکنجه و تهدید به مرگ شدند و حال به دنبال همه اینها، هر کدام به تحمل مستمر ۱۸ سال زندان، شکنجه و شلاق محکوم گردیده اند!! چرا حاکمان اسلامی سرمایه به این سبعیت ها دست یازیده و شدت سرکوب را انفجارآمیز می سازند. پاسخ برای همه کارگران کم یا بیش روشن است. سفینه بقای رژیم بیش از هر زمان دیگری اسیر گرداب است. چرخه بازتولید و ارزش افزائی سرمایه مختل است. فقر، فلاکت، قحطی، بیکاری، آوارگی، آلودگی های زیست محیطی، بی داروئی، فساد، فحشاء و اعتیاد کل جهنم سرمایه داری را در خود غرق کرده است. هیچ بارقه امیدی برای چالش این فاجعه ها از هیچ کجا ساطع نیست. طوفان قهر و خشم، اعتصاب و اعتراض، شورش و پیکار توده های کارگر از همه سو در حال طغیان است. سرمایه داری ایران قادر به یافتن هیچ پاسخی برای دهها میلیون کارگر عاصی و معترض نمی باشد، رژیم خروش خیزش ها را می شنود، قدرت عظیم طبقاتی توده های کارگر را بسیار خوب، هزاران بار بیشتر از خود آنان می شناسد و لمس می کند. از این قدرت به اندازه کافی وحشت دارد. این قدرت را گورکن خود و نظام بردگی مزدی می بیند. دولت اسلامی سرمایه در متن این شرایط، زیر فشار سهمگین این وضعیت، در هراس مرگزا از خطر عروج سراسری جنبش کارگری تنها، راه را ایجاد فضای ارعاب، انباشتن جامعه از دهشت و مستولی ساختن رعب و بیم و نومیدی، بر فضای زندگی و کار و پیکار کارگران می بیند. حکام هولوکاست آفرین سرمایه به این دلیل روشن، اعتراض پرشور و گسترده کارگران هفت تپه، به تعویق پرداخت دستمزدها را با سهمگین ترین احکام زندان و شکنجه پاسخ می گویند. برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، عسل محمدی، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی و محمد خنیفر هر کدام حکم ۱۸ سال زندان صادر نموده اند.

سرمایه و دولتش چنین کرده است. همواره چنین نموده و امروز، در این شرایط خاص، وحشیانه تر به این جنایات دست می زند. سؤال اساسی آنست که ما چه خواهیم کرد؟ پاسخ این پرسش هم روشن است. قدرت سرکوب، شلاق، شکنجه، قتل عام، زندان و توحش سرمایه را فقط با قدرت کوبنده، شکست ناپذیر، رهائی آفرین، شورائی و سرمایه ستیز توده کارگر می توان در هم شکست، عقب راند و منکوب کرد. سرمایه داری در غیاب میدانداری ما و قدرت متحد پیکار طبقاتی ما نیروی قاهره و یکه تاز تاریخ است اما با عروج قهر و خشم و قدرت کارزار ما محکوم به عقب نشینی، زوال و سرنگونی است. هیچ چاره ای نداریم سوای اینکه قدرت پیکار خویش را به صف کنیم، وارد میدان سازیم و علیه سرمایه اعمال نمائیم. در پاسخ بربریتی که علیه همزنجیران اسیر ما اعمال کرده است و می کند، باید همین راه را پیش گیریم. اعتصاب بارقه ای از شکوه قدرت ما و اعتصاب سراسری یک سلاح نیرومند جنگ طبقاتی ما در پهنه مصاف با سرمایه و دولت سرمایه داری است. روز هفتم دیماه سال جاری را روز خشم، نفرت، اعمال قدرت متحد در مقابل نظام بردگی مزدی و رژیم اسلامی سرمایه، ضد احکام بربرمنشانه بیدادگاههای اسلامی سرمایه علیه کارگران هفت تپه اعلام کنیم. برای این کار و به پیروزی رساندن این طرح، از همین لحظه حاضر در هر کجا که هستیم با همه توان دست به کار تدارک و سازماندهی اعتصاب سراسری گردیم. اعلام کنیم که در روز هفتم دیماه، سالگرد شروع شورش سراسری سال ۹۶، کل چرخه کار سرمایه داری را از سرخس تا خلیج و از چاه بهار تا بازرگان از کار خواهیم انداخت. کلیه مراکز کار را به ورطه تعطیل خواهیم راند. کل حمل و نقل را در زمین و هوا و دریا فلج خواهیم ساخت. کلیه مدارس را در تعطیلی کامل فرو خواهیم برد. آب و برق تمامی مراکز کار و نهادهای قدرت سرمایه را قطع خواهیم کرد. برای رهائی بدون هیچ قید و شرط همزنجیران، آماده اعتصاب سراسری در کلیه حوزه های کار و تولید شویم. بدون فوت وقت راه افتیم، دست همدیگر را بفشاریم، پروسه اجرای طرح را برنامه ریزی کنیم، کلیه موانع و مخاطرات سر راه را بشناسیم، همه پیچ و خم ها، گردنه های عبور، تنگناها و تاریکی زارها را چراغ انداریم. از همین لحظه حاضر راه خانه همدیگر را پیش گیریم. به شور و مشورت پردازیم و برای هموارسازی راه چاره اندیشیم. کل آحاد توده های طبقه خود را برای حضور فعال در اعتصاب و سر دادن شعار آزادی بدون هیچ قید و شرط کل همزنجیران زندانی آماده نمائیم. در اروپا، امریکا و ۵ قاره گیتی به سراغ توده های طبقه خویش رویم و حمایت همه نوعی آنان از کمپین و اعتصاب سراسری را خواستار شویم.

فعالین جنبش لغو کار مزدی

سپتامبر ۲۰۱۹