دموکراسی، گمراهه سرمایه برای تعطیل مبارزه طبقاتی کارگران

/

از بازخوانی پیشینه دموکراسی، در یونان، روم باستان، قرون وسطی و دوره های دیگر تاریخ چشم می پوشیم. به حی و حاضر می پردازیم. از دوره استیلا و حاکمیت سرمایه داری می گوئیم، عصری که در طلوع خود با بسیاری…

آزادی جلاد خون آشام حمید نوری؛ عدالت دموکراسی!!، استقلال قوای سرمایه داری!!

حمید نوری، یکی از عمله های قتل عام جمهوری اسلامی در سال ۶۷ خورشیدی، دژخیم تبهکار و خونریزی که در اجرای فرمان پیرموبد قدرت و حاکمیت سرمایه، خمینی سفاک و مطابق دستور هیأت مرگ مأمور حاکمان سرمایه، در طول کمتر…

اسرائیل آفریده سرمایه، رهائی فلسطین امر عاجل کارگران دنیا است.

//

جاده طولانی منتهی به تأسیس دولت اسرائیل توسط بورژوازی یهود و حمایت فعال اقتصادی، سیاسی، میلیتاریستی، ایدئولوژیک عظیم ترین قطبهای شریک و رقیب سرمایه جهانی مهندسی شد و لباس اجرا پوشید. دروغی بی شرمانه و بزرگ است که این سرمایه…

روز کارگر، روز نمایش قدرت انترناسیولیستی کارگران علیه سرمایه داری

/

کارگران!، یاران همزنجیر در سراسر جهان! مبارزه امر قهری و گریزناپذیر زندگی ما است؛ اما مسأله اساسی و سرنوشت ساز نه مجرد مبارزه که مطالبات، صف آرائی، نمایش قدرت، تأثیرات معیشتی، رفاهی، آزادیخواهانه، تبعیض ستیزانه، رهائی طلبانه عاجل، آتی و…

چرا افزایش مزدها؟ چرا نه زندگی مرفه، برابر و آزاد

//

ماههای آخر هر سال فصل گفتگو و کشمکش در باره افزایش دستمزدهاست. « شورای عالی» کار برای افزایش مزدها تصمیم می گیرد، نهاد مذکور میزان این فزونی را اعلام کرد، مصوبه این نهاد ناعادلانه است، میزان افزایش باید برابر نرخ…

کرونولوژی بحران سرمایه داری

سرمایه داری آبستن بحران است، اما بحران به معنای پایان سرمایه داری نیست. سرمایه داری و اقتصاد بازاردائما از یک بحران به بحران دیگر در می غلتد و آن چه را که مارکس با بررسی سرمایه داری زمان خود در…

هشتم مارس با کدام بیرق؟

/

در تقویم سرمایه داری، هشتم مارس را روز جهانی زن!!! نامگذاری کرده اند. مناسبتی که مانند همه یادبودها و مناسک این نظام، با پرده های کهنه جعل و تحریف، توهم آفرینی ضد کارگری و فمینیسم سرمایه سالار پوشیده است. شاید…

هشتم مارس، کدام جنبش، با کدام مطالبات وعلیه کدام نظام؟

//

دلباختگان اصلاح سرمایه داری هیچ فرصتی را برای انحلال مبارزات کارگران در نظم بردگی مزدی و برای بستن سد بر سر راه هر نوع اعمال قدرت ضد سرمایه داری طبقه کارگر از دست نمی دهند.  بحث بر سر بی نقابان…

کارگران جهان و جنگهای موازی و مکمل سرمایه داری

/

این روزها در سراسر سوئد سخن از جنگ است. جامعه ای که زمانی به کارنامه «حقوق کودک» و سیستم آموزشی خود می بالید، اکنون کودکانش لرزان از جنگ، معلمانش با درسنامه زندگی در طوفان تهاجمات جنگی در کلاس درس حاضر…

سرمایه داری، دیکتاتوری و دموکراسی

//

آنچه تاریخا زیر نام دیکتاتوری مورد نقد و اعتراض قرار گرفته است، شکلهای مختلف سرکوب و قهر عریان از داغ و درفش، شلاق و به قداره بستن بردگان نامنقاد، تا غل و زنجیر، طویله افتادن، تازیانه خوردن، سلاخی شدن دهقانان…

افزایش انفجارآمیز قیمت ها، ریشه در کجاست؟

//

افسانه ضحاک و قفل شدن هر روز او با به بلع خون انسان‌ها با هر روایتی به هر حال افسانه است ،  اما قفل شدن افسانه بقای محتضر سرمایه به کاهش بدون هیچ توقف کار لازم توده های کارگر نه…

سخنی با کارگران ذوب آهن اصفهان

/

کارگران ذوب آهن اصفهان در چند روز اخیر قفل سکوت را شکستند و در سطحی گسترده با شمار چندهزار نفری علیه وضعیت روز خویش دست به اعتراض و اعتصاب زدند. نفس شروع اعتصاب، به ویژه با این وسعت، کثرت و…

کاپیتال –جلد سوم فصلهای۳۲-۳۳

توده انبوه پولی که به سرمایه بازتبدیل می شود، حاصل فرایند بازتولید در مقیاس غول آسا است، اما کل این حجم عظیم پول یا سرمایه استقراضی، الزاما سرمایه در حال بازتولید نیست. درآمد سرمایه داران مرکب از دو جزء است.…

سرمایه، اردوگاه دموکراسی و هولوکاست مدنی، دموکراتیک غزه!!

//

سرمایه فقط مشتی کالا، پول، کارخانه، بازار، بنگاههای تجاری، بانک، زرادخانه های تسلیحاتی، راه، جاده، تراست، مستغلات، سیستم حمل و نقل، بازار بورس و شبکه های اختاپوسی مالی نیست، سرمایه فقط ساختار نظم، حقوق، مدنیت، دولت، قانون، پارلمان، ارتش، پلیس،…

سرمايه جهانی و کوره بشرسوزی غزه

//

دو میلیون و سیصد هزار زن، کودک، پیر، جوان، محبوس سیاهچالی هستند که هیچ منفذی برای هیچ ارتباطی با دنیا بر رویش باز نیست. راه ورود هر شکل آذوقه، دارو، هر چه که نیاز قهری زنده ماندن است به آن…

پرولتاریا و فرایند انقلاب ضد سرمایه داری

/

هیچ نظام اجتماعی قبل از آنکه کلیه نیروهای مولده مورد نیازش رشد یافته باشد مضمحل نمی شود و مناسبات تولیدی برتر جدید، هیچ گاه قبل از آنکه شرائط مادی وجود آن در چهارچوب جامعه قدیم به حد بلوغ رسیده باشد،…

علیه ارتجاع حماس، اما از منظر کدام طبقه و کدام جنبش؟

/

باز نشر علیه ارتجاع حماس، اما از منظر کدام طبقه و کدام جنبش؟ حماس به طور قطع بخشی از ارتجاع بورژوازی، سد راه هر جهتگیری ضد سرمایه داری طبقه کارگر، دشمن هر میزان آزادی و حقوق واقعی توده های کارگر،…

جنبش لغو کار مزدي هم استراتژي، هم تاکتيک

/

تأثیرپذیری عمیق از اقتصاد سیاسی بورژوازی در تبیین شیوه تولید سرمایه‌داری و آویختن نابحق این تبیین به آموزشهای مارکس! در میان محافل و جریانات چپ بین المللی قدمتی بسیار طولانی و وسعتی کاملاً جهان شمول دارد. تشریح مناسبات کاپیتالیستی با…

جنبش شورایی

کمونیسم لغو کارمزدی

بازخوانی کاپیتال مارکس

علیه رفرمیسم راست و چپ

جنبش کارگری و جمهوری اسلامی

سرمایه و بحران

سرمایه جهانی و خاورمیانه

اطلاعیه ها

ویدیو

کارگران ضد سرمایه داری

دیدگاه

سرمایه و کودک آزاری

سرمایه و بی حقوقی زنان

قیام بهمن

نشریه علیه سرمایه

کارگران و اول ماه مه

مطالب ترجمه شده

نقدها

کتاب ها