کدام نوروز؟ کدام تبریک؟

185 views

پشت سر نهادن سالی آکنده از فلاکت، گورخوابی، گرسنگی، کشتار، آوارگیهای میلیون، میلیون و شروع سال تازه ای با چشم انداز توسعه روزافزون این سیه روزیها، جای تهنیت ندارد. اما تاریخ زندگی…

در حمایت از فراخوان سیامک ستوده

94 views

سیامک ستوده با صدور فراخوانی از تمامی توده های کارگر ایران خواسته است تا روز اول ماه مه امسال را به روز همبستگی طبقاتی و انترناسیونالیستی با خیل کثیر کارگران افغانی آواره…