علیه تئوری دو تشکیلاتی

950 بازدید

وقت آن است که نسخه پیچی دو تشکیلاتی جنبش کارگری با بصیرتی ژرف، طبقاتی و از منظر مطمئن و استوار کمونیسم طبقه کارگر آماج انتقاد ریشه ای .…

جنبش کارگری و رویکرد لغو کار مزدی

865 بازدید

بحث امروز را با این جمله معروف مارکس شروع می کنم:«هیچ نظام اجتماعی تاریخی قبل از آنکه کلیه نیروهای مولده مورد نیاز، رشد یافته باشند، مضمحل نمی شود و مناسبات تولیدی برتر…

جنبش کارگری و گمراهه آنارشیسم

1455 بازدید

آنارشیسم رویکردی رفرم گرا اما چپ نما، در درون جنبش کارگری جهانی است. نوعی جهتگری معترض علیه مظاهر قدرت و تبعات هستی سرمایه که به هیچ وجه ضد سرمایه داری نیست. با…

پرولتاریا، آگاهی، مبارزه طبقاتی و تشکل

635 بازدید

ناصر پایدار   پرولتاریا، آگاهی، مبارزه طبقاتی و تشکل تاریخ زندگی بشر حاصل اعجاز اندیشه ها و ایدئولوژیها یا پرتو رسالت اندیشمندان و نظریه پردازان نیست. اندیشه ها به طور فی نفسه هیچ تاریخی…