جنبش شورایی و گفتمان دولت گذار

1145 بازدید

بحث را با توضيح کوتاهی پيرامون شوراهای ضد سرمايه داری و تفاوت بنيادی آن ها با آنچه ديگران شورا می نامند،
شروع کنيم . شوراها برای ما، جنبش متشکل آحاد توده های کارگر…

جنبش آگاه طبقه ی کارگر و کنترل کارگری واحد های کار

870 بازدید

خود آگاهی طبقاتی کارگران لزوما آگاهی تئوریک آن ها نیست بلکه عمل اجتماعی سیاسی خود انگیخته جنبش کارگری است. اگر انترناسیونالیسم دوم (۱۸۸۹-۱۹۱۴) آگاهی طبقاتی کارگران را در وجود سوسیال دموکراسی و…

اعتصاب، شورا و تسخیر مراکز کار

21983 بازدید

مبارزه طبقاتی، اعمال قدرت طبقات اساسی متضاد علیه یکدیگر است. در درون جامعه سرمایه داری دو طبقه کارگر و سرمایه دار هستند که دو قطب متخاصم این پیکار را تعیین می کنند.…

کارگران و تاکتیک تصرف مراکز کار

191 بازدید

بحث را با بررسی ابهامات و رمزآمیزسازی‌های سازش طلبانه همه جا رایج سر راه اجرای این راهکار شروع کنیم. به محض آنکه اینجا یا آنجا گفتگوی تصرف کارخانه به میان می‌آید، پرسش‌های زیادی…