در باره شعار جدائی دین از دولت

749 بازدید

شعار جدائی دین از دولت شعار بورژوازی اروپا در دوره های معینی از تاریخ بود. شعار زمانی است که بورژوازی به قدرت مسلط سیاسی تبدیل نشده بود، طبقه سرمایه دار یک ماشین…

سکتاریسم و جنبش کارگری

876 بازدید

سکتاریسم تلاش برای ایجاد گروه، سازمان یا حزب در درون و معمولاً بیرون مبارزه طبقاتی جاری توده های کارگر و پیگیری سیاست ها، راهکارها و راهبردهائی است که به مدد آنها جنبش…

از ضد سرمایه داری تا ضد سرمایه داری

777 بازدید

بانک مرکزی ایران در میان آنچه که اطلاعات آماری می نامد، گزارشی پیرامون هزینه خانوارهای ایرانی، در سال ۱۳۹۲ منشر کرده است. در این گزارش مطابق معمول کل جمعیت حدوداً ۸۰ میلیونی…

جنبش کارگری و سازمانیابی ضد سرمایه داری کدام نوع تشکل یابی؟ یا متشکل شدن کدام جنبش؟

941 بازدید

نقطه عزیمت ما در سازمانیابی جنبش کارگری خمیره طبیعی ضد سرمایه داری بودن این جنبش است. ما قرار نیست طبقه کارگر را ضد سرمایه داری کنیم. این طبقه در هستی اجتماعی و…

جنبشی که در اسارت بی افقی  است

553 بازدید

سال جاری، سال وقوع عظیم ترین اعتصابات کارگری در قاره اروپا بوده است. یونان برای روزهای متوالی در فواصل زمانی مختلف در تسخیر کارگران قرار داشت. همه جا تعطیل و چرخ تولید…

كمونيسم، جنبش‏ تاريخى – جهانى راه حل اجتماعى پرولتارياى هر جامعه

361 بازدید

« تفاوت كمونيسم با تمام جنبش‏هاى پيشين در اين است كه كمونيسم اساس‏ همه‌ى مناسبات قبلـى توليد و مراوده‌ى پيشين را واژگون مى‌كند و براى اولين بار آگاهانه مفروضاتى را كه به…