در باره شعار جدائی دین از دولت

88 views

شعار جدائی دین از دولت شعار بورژوازی اروپا در دوره های معینی از تاریخ بود. شعار زمانی است که بورژوازی به قدرت مسلط سیاسی تبدیل نشده بود، طبقه سرمایه دار یک ماشین…

سکتاریسم و جنبش کارگری

108 views

سکتاریسم تلاش برای ایجاد گروه، سازمان یا حزب در درون و معمولاً بیرون مبارزه طبقاتی جاری توده های کارگر و پیگیری سیاست ها، راهکارها و راهبردهائی است که به مدد آنها جنبش…

از ضد سرمایه داری تا ضد سرمایه داری

111 views

بانک مرکزی ایران در میان آنچه که اطلاعات آماری می نامد، گزارشی پیرامون هزینه خانوارهای ایرانی، در سال ۱۳۹۲ منشر کرده است. در این گزارش مطابق معمول کل جمعیت حدوداً ۸۰ میلیونی…

جنبشی که در اسارت بی افقی  است

79 views

سال جاری، سال وقوع عظیم ترین اعتصابات کارگری در قاره اروپا بوده است. یونان برای روزهای متوالی در فواصل زمانی مختلف در تسخیر کارگران قرار داشت. همه جا تعطیل و چرخ تولید…