جنبش‏ كارگرى و ياد قيام بهمن

112 views

    ياد قيام بهمن يادمان تجربه اى پُردرس‏ در تاريخ مبارزات طبقه كارگر ايران است. خيزشى عظيم با شركت و دخالت ميلونها كارگر در حلقه پيوسته اى از زنجيرة تاريخ مبارزة…

انقلاب ۵۷، طبقه کارگر و جنبش شورایی

113 views

با اجرای اصلاحات ارضی رژیم شاه طی دهه ۴۰، روند سرمایه داری شدن جامعه ایران به سرانجام رسید و باین ترتیب با غالب شدن  شیوه تولید سرمایه داری در جامعه،  طبقه کارگر ایران بدنبال شصت…