طبقه ی کارگر و چشم انداز مبارزه ی طبقاتی در ایران مصاحبه «نگاه»با ناصر پایدار

612 بازدید

۱– شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی حاضر در ایران، در متن بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی و تحولات سیاسی بین المللی و منطقه ا ی، شرایطی بحرانی و خطیر است. در آغاز این…

مصاحبه فریده ثابتی با رادیو حزب کمونیست در رابطه با مسائل کارگری

1004 بازدید

یک سال گذشت اما حکایت هم­چنان باقی است!                           آپریل ۲۰۰۵ سئوال: تشکل طبقاتی کارگران چه مختصاتی باید داشته باشد و چه نقشی می تواند در روند رو به پیش جنبش طبقه…