امریکا ستیزی دیروز، امریکا گرائی امروز، سلاح های واحد توحش علیه توده های کارگر

184 views

این روزها، رسانه های جمعی ارتجاع بورژوازی، در در داخل جامعه ایران و در سطح بین المللی، به صورت بسیار کم سابقه ای اسیر غلغله است. « اوباما در سیاست خارجی خود…

کارگران و شرائط روز

182 views

با ختم انتخابات، پیروزی چند صباح دولت اسلامی سرمایه و طبقه سرمایه دار، راه افتادن کارناوال شادی بورژوازی و تکرار هیاهوها در شیپور توهم و جهل اقشار درس خوانده طبقه کارگر!! بازار…

میخ های آخر تابوت اصلاح طلبی

197 views

این روزها همه از تعمیق بیشتر شکاف در سقف قدرت رژیم اسلامی سخن می گویند. به گسترش دامنه جناح بندی ها اشاره می کنند، گسست عده ای از سرمایه داران بازار و…

انتخابات ریاست جمهوری ایران اتحاد پیروزمند کل بورژوازی و فاجعه توهم توده های کارگر

193 views

پدیده انتخابات در هر جامعه سرمایه داری، مستقل از تمامی تمایزات جوامع با هم و جدا از اینکه کدام حزب، کدام طیف اجتماعی و طبقاتی با کدام اسم و رسم و پرچم،…