شور زندگی

105 بازدید

خورشید در هر سپیده دم این جا با درد و رنج شب می زاید و زمستان با سرمای سکوتی تلخ در چهار فصل سال تکرار می شود **** مردان و زنانی در…

ترانه بیداری

224 بازدید

سرما شلاق می زند شلاق شلاق خاطره ای در یاد باد زوزه می کشد چون گرگی گرسنه در کمین در روزی خاکستری خاکستر فراموشی خاکستر امیدی در برزن تنهایی کورسوی خاطره ای…

این جا کجاست؟

194 بازدید

این جا که سرمایه چنین می تازد بی ترس و بی عنان تا مرز مرگ تا مرز نیستی ***** و چرا کارگر فریاد می زند: ” کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد”…

کودک و جنگ

167 بازدید

خاک و بود و آهن و کودکی لب ورچیده حیران و بغض آلود ******* از زیتون خون می چکید جای روغن و مردانی با لوله های آتشین زیتون را سوزاندند ******** آن…

چرا

290 بازدید

می بینم با چشم هایم لمس می کنم با سلول هایم سرکوب و قهر را فرمان کشتن و رفتن را ***** نجوا می کنم در خود جون رود با سنگ ریزه چون…

برای

367 بازدید

درنگ کن بر آن چه که می بینی بر آن چه که میشنوی و می خوانی درنگ کن بر آرزوهای سترگ و بر سرکوب های وحشتناک ***** درنگ کن بر دعوای های…

سرمایه

451 بازدید

سرمایه نابود می سازد زمین را با استثمار طبیعت با آلودن آب با مرگ آبزیان با آبیاری سمی در کشتزارهای برنج ***** سرمایه نابود می سازد طبیعت را با استثمار منابع برای…

کوچه های انقلاب

427 بازدید

سنگینی زمین شکوه خورشید خروش آب ***** فریاد اعتراض زمزمه ی اعتصاب خون جاری از رگها رگهای قلب مهسا زخم سینه ی پویا تیک تاک قلب دنیا ***** سکوت ماشین های کارخانه…

جنگ و کارگران

612 بازدید

کارخانه های اسلحه سازی کار می کنند بی وقفه بی ترس از کرونا هفت روز هفته صبح تا شب شب تا صبح در سه شیفت ****** کارگران بیگانه از تولید از توزیع…

فصل ها را تجربه می کنند

519 بازدید

فرزندان رنج و کار از پاییز به زمستان از زمستان به بهار از دی به آبان از آبان به اردیبهشت گویی پژواک فریادهای کارگران است از گلوی مارکس اتحاد اتحاد و بیگمان…

337 بازدید

فریاد مرغ های طوفان طوفان موج های انسانی چون موج های سونامی می لرزاند زمین را زیر پاهایش سخن می گوید بی هراس و به سخره می گیرد مرگ را با دست…

اقتصاد ایران

433 بازدید

اقتصاد خر اقتصاد گاو اقتصاد اسلامی بانکداری بی بهره با کارمزد سی درصد ***** اقتصاد تورم با تصاعد هندسی اقتصاد فقر با تصاعد نجومی ***** اقتصاد جنگ اقتصاد کوپن اقتصاد رکود اقتصاد…

جنگ

490 بازدید

می جنگند باهم کنسرن های غول آسا نیروهای سرمایه برای سهم خود در قدرت جهانی با نام مام وطن ***** وبه قربانگاه می فرستند مردان و جوانان را و صاف می کنند…

روزی که هنوز روزت نیست

650 بازدید

دستی با گل دستی با طبر و چاقو دستی با قانون دستی با کلام خدا در کمین تو **** نامت دختر نامت خواهر نامت مادر نامت همسر نامت ناموس نامت زن *****…

شعر «مُنا»

479 بازدید

کارگری از بیعدالتی می نالید چشمی دریا می گریست و دریایی خشک می شد ***** موشکی رونمایی می شد موئی در باد می رقصید و مردی رو سفید از غیرت پای می…

سکوت

1398 بازدید

زوزه می کشید سگان هار دندان می سائیدند بانگی نپیچید در این سکوت تلخ ***** جوی خون بر سنگفرش خیابان خون داغ خون مذاب خون جوان و پیر ***** دیوارها دیوارهای حاشا…

در کوچه های افغان

1017 بازدید

در شهر و روستا مرگی نفیر می کشد با چشمان گرگی گرسنه در تعقیب بره ها ********* و زنان به سنت دیرین جاهلی بازهم در زیر چادری زنده به گور می شوند…

فریاد

950 بازدید

در شب های خوزستان فریاد از حلقوم های فشرده با سرنیزه های دشمن می پیچد در سیاهی شب لوله می شود فریاد پیچاپیچ می خرامد در نیزار گاز می شود سوزان در…

با ما

1010 بازدید

با ما با ما بیا به کارخانه به گندم زار با ما به سفره های تهی از نان با ما به کارگاه با ما به مدرسه و بازار با ما به جاده…

آن ها

1031 بازدید

آن ها با دندان های خون چکان گنداب سخن های یاوه را فریاد می کنند ما را حقیر مار را تنبل می خوانند با کودکان کار ما را به سخره می گیرند…

آبان سال پیش

1008 بازدید

آبان بود و تو بودی در هیئتی انبوه در هییت زن و مرد در هیت کارگر و بیکار در هییت دانشجو *** فردا راه می پیمود در گام های تو بر سنگفرش…

از شهری به شهر دیگر

940 بازدید

از شهری به شهر دیگر می خرامد آرام از پیچ های پر از غمزه ی هراز تا گاز بید بلند از سیلوی گندم کنگاور تا بندر امام از آب معدنی داماش تا…

باید درو کرد

955 بازدید

دستانم زخمی است از زخمی که برشانه هایم برقلبم سنگینی می کند **** از زخم پلاکاردی در دست کودک تو که می گوید: “پدرم را آزاد کنید من گرسنه ام” **** دیگر…

می اندیشم

959 بازدید

می اندیشم به زبانی که نمی شناسمش می اندیشم به نگاهی که با آن دنیای دیگری را می بینم می خوانم مطلب نانوشته ای را خبر اتفاق نیفتاده ای را می گویم:…