/

به تمامی همزنجیران کارگر!

کودتای نظامی ضد بشری ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ –  حمام خون ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ – طوفان قتل عام نیمه نخست دهه شصت – کشتار انفجارآمیز نازی وار سال ۶۷ – آشویتس شعله ور کارگر سوز آبان ۹۸، مفصلبندی هولوکاست آفرینی های سرمایه علیه جنبش کارگری ایران  

تاریخ سرمایه داری ایران مثل همه جای جهان با عظیم ترین بربریت ها و سبعیت ها آغاز شده است، پیش تاخته است و تداوم یافته است، اما در طول این تاریخ سراسر توحش و انسان ستیزی، نقاط عطفی است که مفصلبندی این کشتارها و هولوکاست آفرینی ها هستند. ویژگی مشترک هر ۵ شبیخون طاعون گون و رعب آور بالا آنست که ارتجاع درنده و هار بورژوازی اعم از شاهنشاهی یا اسلامی، به گاه برنامه ریزی و اجرای آنها، کل مناسبات مسلط حاکم را در خطر فروپاشی، اضمحلال و سقوط دیده است. درست بر همین مبنی و به همین دلیل کل قدرت اختاپوسی سرکوب و کشتارش را وارد میدان ساخته است تا خطر تداوم پیکار توده های کارگر را رفع و بقای نظام گندیده و منحط سرمایه داری را تضمین بنماید. کوره های آدم سوزی رژیم طاعونی و دژخیم شاه در روزهای بعد از کودتای بشرکش امپریالیستی ۲۸ مرداد، ۱۷ شهریور سراسر وحشت و دهشت و کشتار وحوش درنده شاهنشاهی، طوفان قتل عام نیمه نخست دهه شصت توسط کل فاشیسم هار اسلامی از جمله «اصلاح طلبان» فاشیست بعدی، کشتار نازیستی انفجارآمیز سال ۶۷ توسط همین رژیم انسان کش و همه مافیاهای درونی روزش، همگی در این راستا طراحی شدند و حصول این هدف پلید ضد انسانی را دنبال کردند. آنچه اینک، در این روزها و در پیامد شورش عظیم و خونبار کارگری آبان ماه، در نقطه، نقطه جهنم سرمایه داری ایران جریان دارد نیز دقیقا هولوکاست دیگری از جنس همان هولوکاستها و در استمرار تاریخی آنها است. رژیم اسلامی سرمایه سخت به دهشت افتاده است و برای درهم کوبیدن پیکار و مقاومت توده های کارگر گسترده ترین حمام خون و نسل کشی را دستور کار خود ساخته است. تمامی محلات کارگری شهرها آماج شبیخون های پی در پی عمله قهر و سرکوب سرمایه اند. تا لحظه حاضر حدود ۵۰۰ کارگر کشته و ۷۰۰۰ کارگر معترض عاصی دستگیر و راهی سیاهچال شده است. دستگیرشدگان زیر فشار وحشیانه ترین شکنجه های قرون وسطائی هستند، تمامی وحوش دولتمرد، قاضی، سپاهی و امام جمعه سرمایه فتوای اعدام و حمام خون می دهند و از آمادگی کامل برای اجرای این فتواها می گویند.  سخن ها همه جا از تیرباران و افزایش میدان های تیر است. بر اساس آخرین خبرها حاکمان سرمایه حتی برخی مدارس محله های کارگری را تعطیل و تبدیل به شکنجه گاه کرده اند.

همزنجیران کارگر!

کل این جنایت ها، حمام خون ها و سبعیت ها علیه ما اعمال می شود، طبقه سرمایه دار و دولتش به تمامی این بربریتها دست می یازد تا سرمایه داری را، جدائی ما کارگران از کار و محصول کار و پروسه تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی خود را جاودانه کند. نظام بردگی مزدی به این توحش ها و قتل عام ها توسل می جوید تا بر فشار استثمار ما باز هم بیأفزاید، تا فقر و فلاکت و آوارگی و بی خانمانی، و بی بهداشتی و بی داروئی هر چه فاجعه بارتر ما را وثیقه سودهای کهکشانی تر و سرمایه های غول پیکرتر خود سازد، آماج کل یورش ها و کشتارها ما هستیم. یگانه نیروی قادر به مقابله و در هم کوبیدن ماشین بربریت و قهر فاشیسم اسلامی سرمایه داری نیز جنبش جاری ما، جنبش طبقه ما، جنبش سرمایه ستیز توده های کارگر است. فقط ما هستیم که می توانیم و باید بیرق پیکار علیه این سبعیت ها را، علیه سرچشمه، بانی و باعث کل این جنایت ها را علیه موجودیت سرمایه داری را در همه جا، در کلیه مراکز کار و تولید، مدارس، دانشگاهها، شبکه های سراسری حمل و نقل، شهرها و روستاها، محله ها و خیابان ها به اهتزاز در آوریم. هر لحظه تأخیر در توفانی کردن این مقاومت و پیکار لحظه ای در تحکیم پایه های تهاجم دشمن و تضعیف شدید قوای طبقاتی ما است. قدرت سرمایه را باید با قدرت عظیم ضد سرمایه داری طبقه خویش پاسخ گوئیم. باید همه جا چرخ کار و تولید را از چرخش فرو اندازیم. نظم اقتصادی و سیاسی و مدنی و اجتماعی و پلیسی سرمایه را مختل کنیم و به ورطه فروپاشی رانیم. در تمامی این میدان داریها، اعتراض علیه دستگیری ها، علیه اعدام ها، علیه شکنجه زندانیان، علیه اعتراف گیری های سبعانه از شکنجه شدگان را بخش لایتجزای کارزار خود کنیم. در هر کجا هستیم همراه با سایر همزنجیران دست به کار تعطیل کارخانه ها شویم. آماده تصرف خانه های خالی و مراکز کار گردیم. برای این کار باید همپیوندی خودجوش و موجود طبقاتی خود را ملاط و مصالح سازمانیابی شورائی و ایجاد یک جنبش نیرومند و پرخروش شورائی ضد کار مزدی سازیم.

همزنجیران!

این فقط فاشیسم دینی بورژوازی و حاکمان روز سرمایه نیستند که با همه قدرت در حال کشتار، سرکوب و نابودسازی ما هستند. عین همین کار را سایر بخش های ارتجاع بورژوازی نیز با شیوه های دیگر در حال انجام، اعمال و پیشبرد می باشند. تمامی اپوزیسونهای رسوا، درنده و مردار خوار بورژوازی شب و روز در تقلا و تلاش هستند تا با استمداد از قدرت شرکای بین المللی خود، با کمک گیری از دولت ها در میان ما نفوذ کنند، کارزار جاری ما را از ریل واقعی طبقاتی خارج سازند، جنبش ما علیه اساس سرمایه داری را به برهوت کشانند، بر موج پیکار ما سوار گردند، ما را پیاده نظم جنگ جنایتکارانه و وحشیانه خود بر سر سهام سود و مالکیت و حاکمیت سرمایه سازند. همه اپوزیسونهای بورژوازی از چپ تا راست، دینی تا لائیک، مشروطه طلب تا جمهوری خواه با تمامی چنگ و دندان دست به کار مصادره و گروگان گیری جنبش ما هستند. در این میان وحوش سلطنت طلب از همه درنده تر، دریده تر، نفرت بارتر، نازی صفت تر و پرمخاطره تر هستند. اینان در طول شصت سال حاکمیت سیاه سفاکانه خویش، در تحمیل فقر، فلاکت، بی آبی، بی نانی، گرسنگی، قحطی، بی خانمانی، بی مدرسه ای، بی بهداشتی، بی درمانی، بی داروئی مولود استثمار وحشیانه طبقاتی، بر ما و نسل های پیشین ما بعینه همان کارهائی را کرده اند که فاشیسم اسلامی سرمایه در این چهل سال کرده است. با همه اینها باز هم در نهایت وقاحت، بی شرمی و شناعت سعی  برای نفوذ در درون جنبش روز ما دارند!!! باید لاشه متعفن این برخاستگان قبرها را از پروسه کارزار خود بیرون اندازیم.

همزنجیران!

بر خیزیم، چرخ تولید سرمایه را همه جا از چرخش باز داریم. تمامی مراکز کار و تولید را غرق اعتصاب کنیم، مراکز کار و تولید را از چنگ سرمایه داران و دولت سرمایه خارج سازیم، خانه های خالی را به تصرف خود آریم، حجاب اجباری را دور اندازیم، اعتراض علیه دستگیری، شکنجه و زندان، علیه اعدام، علیه هجوم به خانه ها و بربریت های پلیس و پاسدار و بسیجی سرمایه را جزئی از جنگ جاری علیه سرمایه داری سازیم. همه جا دست به کار برپائی شوراها گردیم و یک جنبش سازمان یافته شورائی ضد کار مزدی بر پای داریم.

فعالین جنبش لغو کار مزدی  

 آذرماه ۱۳۹۸