بولتن جنبش ضد سرمایه داری (فروردین ۱۳۹۷)

فهرست مطالب:

  • از انقلابات پیشین تا انقلاب لغو کارمزدی / ناصر پایدار
  • راه و بی راهه، چه کنیم؟ مزدک کوهکن
  • جنبش کارگری و ستم بر زنان / کارگران ضد سرمایه داری
  • ترس از سوریه ای شدن/ سروش زراعتیان
  • کارگران و نقد ضد سرمایه داری مذهب / فعالان جنبش لغو کارمزدی
  • خیزش جاری، درخشش ها و نارسایی ها / ناصر پایدار