چند نکته درشرایط پاندمی ویروس کرونا

هر روزه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و قربانیان ناشی از آن در کشورهای مختلف گزارش می شود . بعداز چین در سه کشور ایتالیا ، کره جنوبی و ایران شیوع این ویروس گسترده تر و تعداد بیشتری تلفات ازسایر کشورها داشته است . سرمایه داری چین دردسامبر سال گذشته  از شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان خبر داد اما قبل از این تاریخ سعی کرد همانطورکه در سال ۲۰۰۳ در رابطه با پاندمی ویروس سارز انجام داد ،  آنرا پنهان کند تا تجارت جهانی اش دچار وقفه نشود و شریان سهم اش از کسب ارزش اضافی کارگران جهان آسیب نبیند . رژیم سرمایه داری اسلامی ایران نیزاز قبل از ” انتخابات ” کذایی اش شیوع بیماری مهلک ویروس کرونا را حاشا نمود و حالا که در ایران اپیدمی شده است اخبار کذب در رابطه با مبتلایان و قربانیان منتشر میکند و چون همیشه ، اطلاعات خلاف واقعیت میدهد . در دیگرکشورهای دنیای سرمایه داری هم البته نه به وقاحت رژیم اسلامی، تا کنون بر اساس نیازهای سرمایه که با تصاحب ارزش اضافی و متکی برکسب سود بیشترازاستثمار کارگران جهان در جریان است شیوع این بیماری مرگزا را جدی نگرفتند ، بطور نمونه  سوئد و کانادا، پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی را بعد از نزدیک به یکماه که درایران از شیوع ویروس کرونا اطلاع داشتند اما متوقف نکردند وحتی هیچگونه کنترل وتستی ازمسافران درهنگام ورود صورت ندادند ، دولت های سرمایه داری بیشترنگران سقوط بازارهای بورس هستند تا جان انسانها،  درجهانی که نیروی کار انسان کارگر، از ارزان ترین کالاها برایشان به شمار میاید .

سازمان بهداشت جهانی ، ازآژانس های زیرمجموعه سازمان ملل بعد ازپاندمی ویروس کرونا درسایت رسمی اش آمارمبتلایان و مرگ ومیر ناشی از این ویروس در کشورهای مختلف با توجه به داده های رسمی و  در واقع تخمینی ونیزاطلاعات دررابطه با پیشگیری و ایمنی را انتشار می دهد ، بدون اینکه حرفی ازتدابیرعملی دررابطه با تهیه واکسن و تحقیقات پزشکی جنبی آن گزارش بشود. علیرغم اینکه سازمان بهداشت جهانی در سایت اش در رابطه با بیماریهای واگیرداردرج کرده است که « داروها و واکسن های مورد نیاز آنها را تضمین می کنیم » اما بودجه نجومی آن صرف هیچ تحقیقی دررابطه با اقدامات پزشکی ضروری برای تهیه دارو و درمان انسانها ، در این نوع موارد نمی شود – در سال گذشته که ویروس  ِابولا در چند کشورآفریقایی شیوع پیدا کرد و باعث قربانی شدن انسانها شد با اینکه ویروس آن در دهه هفتاد قرن بیستم کشف شده بود وبه  سازمان بهداشت جهانی هم ، همان زمان گزارش شده بود اما تا سال گذشته که انسانهای بسیاری جان باختند نه تنها در آن زمان اطلاع رسانی نکرده بود و کشف آنرا پنهان کرده بود بلکه بعد از شیوع آن هم بودجه ای برای تهیه واکسن این بیماری از طرف این آژانس اختصاص داده نشد . درواقع نبض دستگاه عریض و طویل بوروکراسی این تشکیلات در۶ منطقه جهان و دربیش از ۱۵۰ کشور و دفتر مرکزی در ژنو با تراستهای دارویی و مؤسسه های تحقیقاتی وابسته به آنها که اطلاعات پنهان شده از دید مردم جهان در رابطه با بیماری های واگیردار را از این آژانس سازمان ملل ( سازمان دولتها ) دریافت میکنند میزند . انحصارات دارویی هم برطبق منطق سرمایه ، یعنی اگرسود دهی در رابطه با تولید دارو تضمین شود و بتوانند کالای دارو را به صورت انبوه و گران به فروش برسانند ، به تولید آن میپردازند .

درایران ، در جهنم جمهوری اسلامی سرمایه ، توده های میلیونی مردم کارگرفاقد کمترین امکانات پزشکی و بهداشتی دررابطه با شیوع ویروس کرونا هستند و فاجعه انسانی تهدیدشان میکند . بعضاً به حاکمان جنایتکاراسلامی ازین زاویه انتقاد میشود که احساس مسئولیت درقبال انسانها نمیکنند ، بعد از چهل و یک سال انسان ستیزی رژیم سرمایه داری اسلامی ، این انتقاد را باید به حساب توهم منتقدین گذاشت . آنچه تا کنون دررابطه با همین ایام شیوع کرونا درایران از طرف توده مردم به صورمختلف انعکاس یافته است شواهد انکارناپذیرخلاف توهم اشاره شده است ، کافی است فقط به اطلاع رسانی و افشاگری درمورد رژیم که تا کنون ازطرف کادردرمانی توده میلیونی طبقه کارگر صورت گرفته است توجه شود .

طبقه کارگر می تواند دراین شرایط شیوع ویروس کرونا ، ازطریق سازماندهی در محلات ازانتشاربیشتراین بیماری با اطلاع رسانی و همیاری ساکنین بحد امکان جلوگیری کند و درپی آن بی وقفه مبارزه علیه فاشیسم اسلامی برای ، تعطیلی مراکز کاروتولید با پرداخت کامل دستمزد کارکنان ، تأمین و دردسترس همگان گذاشتن امکانات بهداشتی ازمواد ضد عفونی کننده تا ماسک و کیت های تست بطوررایگان ، تأمین امکانات ایمنی کلیه کارکنان مراکزدرمانی وآنچه کادر بهداشتی – درمانی برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری و درمان مبتلایان لازم میدانند ، تخلیه زندانها ، برپایی قرنطینه های ویژه مبتلایان و درمان رایگان بیماران در تمامی مراکز درمانی ، تأمین همه امکانات زیستی ، معیشتی و بهداشتی کودکان کار ، دستفروشان ، زباله گردانها ، کارتون خوابها و کسانی که از زلزله وسیل آسیب دیده اند ، خدمات ضروری رایگان به سالمندان و تحقق بسیارموارد دیگر – طبقه کارگر می تواند رژیم سرمایه داری اسلامی را تحت فشارقراربدهد و فصلی تازه ، برای پیشروی درمبارزه طبقاتی را در این شرایط بگشاید .

بیژن شفیع

۱۳.۰۳.۲۰۲۰