جنبش کارگری و گمراهه آنارشیسم

56 views

آنارشیسم رویکردی رفرم گرا اما چپ نما، در درون جنبش کارگری جهانی است. نوعی جهتگری معترض علیه مظاهر قدرت و تبعات هستی سرمایه که به هیچ وجه ضد سرمایه داری نیست. با…

پرولتاریا، آگاهی، مبارزه طبقاتی و تشکل

23 views

ناصر پایدار   پرولتاریا، آگاهی، مبارزه طبقاتی و تشکل تاریخ زندگی بشر حاصل اعجاز اندیشه ها و ایدئولوژیها یا پرتو رسالت اندیشمندان و نظریه پردازان نیست. اندیشه ها به طور فی نفسه هیچ تاریخی…