/

آبان سال پیش

آبان بود و تو بودی

در هیئتی انبوه

در هییت زن و مرد

در هیت کارگر و بیکار

در هییت دانشجو

***

فردا راه می پیمود

در گام های تو

بر سنگفرش خیابان

سیرجان، کرمان

و خیابان خونین شد

کردستان، خوزستان

***

و خیابان بارور شد

با عطر نفس های تو

در فریاد اعتراض

و خیابان به اعتراض پیوست

با دیوارهایش

***

دیوارهای بپا ایستاده

دیوارهای شاهد

با شتک خونت بردامن

گیلان، اصفهان و خراسان

***

یک سو

قراولان مسلح سرمایه

با کله های خالی متعفن

آتش به اختیار  به فرمان پیشوا

با خون کودکان و جوانان

تقسیم می کردند

درد و رنج زمان را

در خانه خانه ی این بوم

***

در سوی تو اما

فریاد بود و خواست رهایی

فریاد اعتراض

فریاد اتحاد

نترسید نترسید، ما همه باهم هستیم

فریاد تجربه ای نو

جمهوری شورائی

 

 

فریده ثابتی

۱۸.۱۱.۲۰۲۰