کرونولوژی بحران سرمایه داری

127 بازدید

سرمایه داری آبستن بحران است، اما بحران به معنای پایان سرمایه داری نیست. سرمایه داری و اقتصاد بازاردائما از یک بحران به بحران دیگر در می غلتد و آن چه را که…

شور زندگی

98 بازدید

خورشید در هر سپیده دم این جا با درد و رنج شب می زاید و زمستان با سرمای سکوتی تلخ در چهار فصل سال تکرار می شود **** مردان و زنانی در…

ترانه بیداری

208 بازدید

سرما شلاق می زند شلاق شلاق خاطره ای در یاد باد زوزه می کشد چون گرگی گرسنه در کمین در روزی خاکستری خاکستر فراموشی خاکستر امیدی در برزن تنهایی کورسوی خاطره ای…

این جا کجاست؟

179 بازدید

این جا که سرمایه چنین می تازد بی ترس و بی عنان تا مرز مرگ تا مرز نیستی ***** و چرا کارگر فریاد می زند: ” کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد”…

کودک و جنگ

151 بازدید

خاک و بود و آهن و کودکی لب ورچیده حیران و بغض آلود ******* از زیتون خون می چکید جای روغن و مردانی با لوله های آتشین زیتون را سوزاندند ******** آن…

چرا

276 بازدید

می بینم با چشم هایم لمس می کنم با سلول هایم سرکوب و قهر را فرمان کشتن و رفتن را ***** نجوا می کنم در خود جون رود با سنگ ریزه چون…

زنان و تغییرات محیط زیستی

485 بازدید

زنان در بسیاری از نقاط جهان با نابرابری اقتصادی چشم گیرمواجه اند، با تغییرات زیست محیطی این امر به ویژه در کشورهایی که از نظر اقتصادی محروم اند، تشدید شده است زیرا…

برای

353 بازدید

درنگ کن بر آن چه که می بینی بر آن چه که میشنوی و می خوانی درنگ کن بر آرزوهای سترگ و بر سرکوب های وحشتناک ***** درنگ کن بر دعوای های…

برگی از تاریخ جنبش کارگری

560 بازدید

وضعیت کارگران پتروگراد در زمان انقلاب اکتبر پتروگراد یک مرکز اقتصادی روسیه بود، اما درمقایسه حجم صنعت فرانسه ۲.۵، انگلیس ۴.۶، وآلمان شش برابر روسیه صنعتی بودند و درآمد سرانه واقعی روسیه…

سرمایه داری

482 بازدید

سرمایه داری یکی از شیوه های تولید مسلط تاکنونی است یعنی یک سیستم اقتصادی است که کل زندگی اجتماعی اقتصادی فرهنگی را زیر چتر خود می گیرد. این شیوه بر سه خصلت…

کار کودک

576 بازدید

کار کودک از جمله آن مسائل است که همیشه تا وقتی که از بین نرود قابل گفتن، نوشتن و بحث کردن است. اختصاص روزی (۱۲ ژوئن) به روز اکسیون علیه کار کودک…

سرمایه

432 بازدید

سرمایه نابود می سازد زمین را با استثمار طبیعت با آلودن آب با مرگ آبزیان با آبیاری سمی در کشتزارهای برنج ***** سرمایه نابود می سازد طبیعت را با استثمار منابع برای…

کوچه های انقلاب

408 بازدید

سنگینی زمین شکوه خورشید خروش آب ***** فریاد اعتراض زمزمه ی اعتصاب خون جاری از رگها رگهای قلب مهسا زخم سینه ی پویا تیک تاک قلب دنیا ***** سکوت ماشین های کارخانه…

جنگ و کارگران

584 بازدید

کارخانه های اسلحه سازی کار می کنند بی وقفه بی ترس از کرونا هفت روز هفته صبح تا شب شب تا صبح در سه شیفت ****** کارگران بیگانه از تولید از توزیع…

فصل ها را تجربه می کنند

499 بازدید

فرزندان رنج و کار از پاییز به زمستان از زمستان به بهار از دی به آبان از آبان به اردیبهشت گویی پژواک فریادهای کارگران است از گلوی مارکس اتحاد اتحاد و بیگمان…

321 بازدید

فریاد مرغ های طوفان طوفان موج های انسانی چون موج های سونامی می لرزاند زمین را زیر پاهایش سخن می گوید بی هراس و به سخره می گیرد مرگ را با دست…

اقتصاد ایران

409 بازدید

اقتصاد خر اقتصاد گاو اقتصاد اسلامی بانکداری بی بهره با کارمزد سی درصد ***** اقتصاد تورم با تصاعد هندسی اقتصاد فقر با تصاعد نجومی ***** اقتصاد جنگ اقتصاد کوپن اقتصاد رکود اقتصاد…

جنگ

471 بازدید

می جنگند باهم کنسرن های غول آسا نیروهای سرمایه برای سهم خود در قدرت جهانی با نام مام وطن ***** وبه قربانگاه می فرستند مردان و جوانان را و صاف می کنند…

شعر «مُنا»

463 بازدید

کارگری از بیعدالتی می نالید چشمی دریا می گریست و دریایی خشک می شد ***** موشکی رونمایی می شد موئی در باد می رقصید و مردی رو سفید از غیرت پای می…

سکوت

1346 بازدید

زوزه می کشید سگان هار دندان می سائیدند بانگی نپیچید در این سکوت تلخ ***** جوی خون بر سنگفرش خیابان خون داغ خون مذاب خون جوان و پیر ***** دیوارها دیوارهای حاشا…

در کوچه های افغان

977 بازدید

در شهر و روستا مرگی نفیر می کشد با چشمان گرگی گرسنه در تعقیب بره ها ********* و زنان به سنت دیرین جاهلی بازهم در زیر چادری زنده به گور می شوند…

فریاد

900 بازدید

در شب های خوزستان فریاد از حلقوم های فشرده با سرنیزه های دشمن می پیچد در سیاهی شب لوله می شود فریاد پیچاپیچ می خرامد در نیزار گاز می شود سوزان در…

محلات کارگری در ایران

170 بازدید

محلات کارگری چنان که از اسمش هم پیداست با تشکیل طبقه ی کارگر و پیامد آن در جامعه در پیویند است و شرایط زندگی اعضای این طبقه، یعنی سازندگان ثروت اجتماعی را…

برگی از تاریخ جنبش کارگری در جهان سازمان کمونیستی کارگران پیش نویس اعلامیه و پیکره ی مقدمه ی اینترناسیونال کمونیست کارگری*

1435 بازدید

در حینی که جنبش پرولتاریایی بین المللی شده است، توسعه نیروهای تولیدی، که حمایت قانونی ازطرف بورژوازی دارد، همه اقتصاد ملی را به بخشی ازاقتصاد جهانی تبدیل کرده است. وظایف جنبش ملی…

با ما

968 بازدید

با ما با ما بیا به کارخانه به گندم زار با ما به سفره های تهی از نان با ما به کارگاه با ما به مدرسه و بازار با ما به جاده…

آن ها

992 بازدید

آن ها با دندان های خون چکان گنداب سخن های یاوه را فریاد می کنند ما را حقیر مار را تنبل می خوانند با کودکان کار ما را به سخره می گیرند…

بدهی دولتی

1458 بازدید

بدهی دولتی شامل دو بخش بدهی خارجی و داخلی است. در این نوشته به هر دو بخش خواهیم پرداخت. در مورد بدهی خارجی نخست نگاهی می اندازیم به بحران بدهی در دهه…

آبان سال پیش

967 بازدید

آبان بود و تو بودی در هیئتی انبوه در هییت زن و مرد در هیت کارگر و بیکار در هییت دانشجو *** فردا راه می پیمود در گام های تو بر سنگفرش…

از شهری به شهر دیگر

905 بازدید

از شهری به شهر دیگر می خرامد آرام از پیچ های پر از غمزه ی هراز تا گاز بید بلند از سیلوی گندم کنگاور تا بندر امام از آب معدنی داماش تا…

زندان در جهان

689 بازدید

زندان در جهان-قسمت چهارم کارکرد زندان در آمریکای لاتین دیروز، امروز در  دهه ۷۰ و ۸۰ مساله زندان و نقض حقوق بشر در آمریکای لاتین به یک موضوغ خاص بین المللی تبدیل…