ادامه اعتصاب کارگران نورد لوله صفا

اعتصاب ۱۰۰۰ کارگر نورد لولۀ صفا در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه دستمزد و واریز نشدن بیمۀ خویش ادامه دارد.  در چهاردهمین روز اعتصاب سرمایه داران صاحب شرکت که با تهدید اخراج ۱۹۱ نفر از کارگران معترض  و  اخراج دو کارگر مهندس به علت خنثی کردن استفادۀ کار فرمایان از حربۀ اعتصاب شکنان ، نتواسته بودند مبارزۀ متحد آنان را به شکست بکشانند دست به جنایت دیگری زده اند. در این روز با نصب اطلاعیه ایی در کاراخانه اخراج ده نفر از کارگران را به نامهای حبیب اوتادی، مهدی اکبری‌نوری، احمد امانی، غلامرضا غلامی، داوود واحدی، منصور بصیری، نعمت صدری‌خانلو، حجت محبوب،  نبی الله حیدری،حسن امید شمالی و غلامرضا غلامی را اعلام کردند.

 متعاقب این اقدام جنایت کارانه   کارفرمایان شرکت مزبور تهدید به اخراج تصاعدی روزانۀ کارگران معترض تا پایان اعتصاب نمودند.

در این رابطه کارگران یک پارچه و قاطعانه اعلام کردند که تا کسب مطالباتشان و بازگشت تمام همزنجیرانشان منجمله دو کارگر مهندس به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

 با وجود اتحاد و همبستگی محکمی که بین ۱۰۰۰ کارگر اعتصابی نورد لولۀ صفا وجود دارد، این کارگران مبارز  و متحد برای حصول خواسته هایشان و مقابله با توطه های بشر ستیزانۀ کارفرمایان نیاز به حمایت عملی و وسیع تودۀ همزنجیر در ایران و سراسر جهان دارند. این حمایت را به شکل های مختلف می توان ابراز کرد اما یگاه راه اثرگذار واقعی آن تاختن به سوی سازماندهی یک جنبش نیرومند شورائی سرمایه ستیز سراسری است.  باید هر فرصتی، هر اعتراضی، اعتصابی، خیزشی، هر ثانیه ای از زندگی  را با همه توان مقدور برای به صف کردن این جنبش به کار گیریم. این تنها راه خروج طبقه ما از باتلاق استیصال و فروماندگی است. به حمایت از همزنجیران نورد لوله صفا برخیزیم. در پویه این برپائی شوراهای خود را پدید آریم. از درون شوراها قدرت تاریخساز و سرنوشت آفرین طبقاتی خود را علیه موجودیت سرمایه داری و علیه تمامی اشکال جنایت سرمایه داران و دولت سرمایه به صف کنیم. قدرت طبقاتی ضد سرمایه داری خود را در مقابل قدرت بشرستیز سرمایه داری وارد میدان کارزار کنیم. راه رهائی این است. راه دیگری وجود ندارد..

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.