/

از شهری به شهر دیگر

از شهری به شهر دیگر

می خرامد آرام

از پیچ های پر از غمزه ی هراز

تا گاز بید بلند

از سیلوی گندم کنگاور

تا بندر امام

از آب معدنی داماش

تا راهداری قزوین

از بوی تفیده ی گچساران

تا شعله های آتش آبادان

از تن های خسته سی سال

زحمت و کار

تا سرو قامت معلمان و پرستار

از آب و برق و نظافت

در دم دمای صبح

تا راه دور به نزدیک ارتباط

از سی به شصت و به هشتاد

از شب به روز

از بوی تند گاز

به شیرینی شکر

از هفت، تپه ی آگاهی

تا شور پرشرار

رسیدن به شورا

شورای کار

شورای زندگی

شورا برای رهایی

از رنج بردگی

با دست های خویش

آرام می خرامد

اردوی اعتصاب

فریاد اعتراض

فریده  ثابتی

۰۹.۰۹.۲۰۲۰