برای

درنگ کن

بر آن چه که می بینی

بر آن چه که میشنوی و می خوانی

درنگ کن

بر آرزوهای سترگ

و بر سرکوب های وحشتناک

*****

درنگ کن

بر دعوای های مرسوم

بر جنگ های بی پایان

به خاطر قدرت

به خاطر سلطه

به خاطر انباشت سرمایه

*****

آرزوهای سترگ را پاس دار

به عمل در بیاور آن ها را

و تپه های قدرت و انباشت را

صاف کن، هموار کن

با قطع شریان انباشت

بخاطر آن آرزوها

بخاطر کودکان و جوانان

به خاطر مادران سوگوار رزمنده

به خاطر خود

به خاطر همه

به خاطر بی قدرت ها

برای محو سلطه و سرکوب

فریده ثابتی

اسفند ۱۴۰۱/ مارس ۲۰۲۳