برنا برنائی: یادداشت

پنچ ۶ _ دوستان آگاه کارگر،قصد ما دراینجا تاریخ نگاری نیست ،بلکه رسیدن به تحلیل مارکس در مورد”جوامع پیشا  سرمایه ” مسیرهای خونبار طی شده به ضرب دگنگ استثمارو استعمار بوده ست و بس ۰  نه آنچه که شرق شناسان آکادمیسین های اطو کشیده  برایمان نسخه پیچی کرده و همپالگی های وطنی ، ذوق زده برایمان قر قره میکنند۰ بنام تیوریهای توسعه ی سرمایه داری به خوردمان میدهند ۰  
  _ ما سالها شاهد ”قبله ی سوسیالیسم ” وشوروی _ شورایی _بودن !!جامعه ی ”روسیه ” بودیم ۰ در حالیکه در واقع ”از ابتدا”و از زمان لنین طبق تصمیم ‘پولیت بوروی ‘کمیته مرکزی حزب ‘ وتیو ریهای لنین’   سرنوشت و هستی میلیونها کارگر، قربانی احیای سرمایه داری گر دید ۰ چرا؟ زیرا کشوری عقب مانده با ویژگیهای خاص خود نسبت به کشورهای سرمایه داری غرب بود ۰ سرمایه داری دولتی متمرکز حزبی ، قبای فریبکارانه ی سوسیالیسم بتن کرده بود۰ بقول یکی از دوستان ” سالهاست طشت رسوایی شان ازبام حقیقت افتاده ست ” همینطور ، چین کمونیست !،و سایر کشورهای اروپای شرقی وآمریکای لاتین ،این رهروان بازار آزادو کشورهای  آفریقا یی و اروپایی بابر چسب ”جمهوری خلق ” و ”جمهوری دموکراتیک ” با آرمانخواهی های سوسیالیستی” !! ودر نهایت محافظه کاری سرمایه دارانه ”دولت رفاه” در کشورهای اسکاندیناوی!!  راستی چه شد که اینگونه شد؟!
_تاسرمایه داری جهانی بر ویرانه های آن به رقص و پایکوبی
  شادمانه۰۰ پرداخته و همچنان مزورانه توسط دانشمندان مزدور سرمایه داری ‘این ساختارهای سرمایه داری دولتی ” را سوسیالیستی ! خوانده وبه فریب مرثیه خوانان ساده لوح آن مپردازند۰ ؟! 
در این زمینه خروارها تحیل ازمنظرهی مختلف
   وجود دارد ۰ که خارج از حوصله این مقاله میباشد ۰ در این مورد حد اقل شما را به آثار ”نا صر پایدار” و”محسن حکیمی”و۰۰۰۰ دیگران ۰۰۰که می‌شناسید عودت میدهیم ۰ 
_ اما تمام تلاش مارکس و انگلس در راستای مبارزات عملی کارگران علیه سرمایه
  در واقع علیه کار مزدی بوده ست ۰ و ابزار مبارزات کارگران را حزبیت شورایی کارگران میداند آنهم با تکیه وابتکار عمل خود کارگران ۰ کافیست به روندشکل گیری ” اتحادیه کمونیستها” تا”بین ا لملل اول” و نقدهای مارکس به ”اتحادیه ” های کارگری ، وبه” برنامه گوتا” برنامه حزب سوسیال دموکرات بعدی ‘آلمان” و۰۰۰ نظری داشته باشید ۰ ما دراینجا تا این بخش مطالب خودرا بپایان می‌رسانیم ودر بخش بعدی بطور ویژه به تئوریهای ”اندیشه پردازان” سرمایه داری در مورد ”تیوری توسعه سرمایه داری ” خواهیم پرداخت ۰ 
با آرزوی سلامت و بهروزی برایتان ،دوستان پر حو صله ی کارگر۰

فعالان کارگری ضد سرمایه داری” گیلان”

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.