بزرگداشت یک اعتصاب کارگری

 

in memory of one strike picدر ۱۴ و ۱۵ فوریه ی ۱۹۱۲، گروهی از زنان کارگر کارخانه ی تور و ریسمان بافی شهر گاندری انگلیس، به طور غیرقانونی و بدون مجوز دست به اعتصاب زدند. خواست آن ها تغییر شرایط کار و افزایش دست مزد بود. آن ها در طول خیابان برید پورت راه پیمایی کردند در حالی که سرود “شانه به شانه” را می خواندند. آن ها حاضر به برگشت به سر کار نشدند تا این که از لندن یک اتحادیه ای به آن جا رفت تا به حل و فصل اختلاف بپردازد.

در فوریه ۲۰۱۵ زنان خیابان برید پورت برای بزرگ داشت این اعتصاب آن را بازسازی کردند. در همان مکان اجتماع کردند و خواهان بهبود شرایط کار و افزایش دست مزدها شدند. در میدان بوکی دوو جمع شدند و در خیابان در حالی که پارچه نوشته های اعتراضی در دست داشتند سرود خوانان به طرف کارخانه گاندری راه پیمایی کردند.

 

منبع: libcom.org

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.