حمایت از اعتصاب هزار کارگر لوله صفا

هزار کارگر نورد لوله صفا ماههاست که کار کرده اند اما هیچ ریالی از بهای شبه رایگان نیروی کار خویش را دریافت ننموده اند. سرمایه داران دژخیم کارخانه هفده ماه تمام است که پول بیمه کارگران را هم واریز نکرده اند. توده کارگر شاغل شرکت در اعتراض به جنایت کارفرمایان تصمیم به اعتصاب گرفته اند و اینک هشت روز است که چرخ تولید و کار را متوقف نموده اند و در اعتصاب به سر می برند.  سرمایه داران در مقابل اعتراض و اعتصاب کارگران سکوت کرده اند و اولین واکنش آنان پس از ۸ روز این بوده است که در صورت ادامۀ پافشاری بر مطالبه خویش و ادامه تعطیل کار، حتماً ۱۹۱ نفر از آنان را اخراج خواهند کرد. مدیر عامل شرکت تصریح و تأکید کرده است که لیست کارگران اخراجی را تنظیم و آماده اجرا ساخته است.  

کارگران یک صدا و قاطع اعلام نمودند که در مقابل اخراج همزنجیران خود خواهند ایستاد و ضمن ادامۀ اعتصاب و پافشاری بر مطالباتشان نقشه شوم و بشرستیزانه سرمایه داران دائر بر اخراج همزنجیرانشان را نقش بر اب خواهند ساخت.  در کارخانۀ نورد لولۀ صفا سال هاست که عدم پرداخت دستمزد و تمدید نکردن دفترچه های بیمۀ درمانی کارگران جریان دارد. سرمایه داران صاحب شرکت ماهها و گاه حتی سال بهای نیروی کار شبه رایگان کارگران را نمی پردازند، بخشی از همین بهاء را که بیمه نام دارد به حساب کارگران واریز نمی کنند. آنها دستمزدهای توده کارگر را به جای پرداخت در حساب های سرمایه خود دخیره می نمایند. این ارقام را همراه با اقلام نجومی سودی که هر سال از استثمار همین کارگران می اندوزند، در حوزه های دیگر سرمایه گذاری می نمایند تا سودهای خود را عظیم تر و سرمایه های خویش را غول پیکرتر سازند.  آنها به تمامی این درندگی ها و جنایات دست می زنند و آنگاه به محض شنیدن صدای اعتراض استثمارشوندگان کارگر عربده سر می دهند که لیست اخراجی ها را تنظیم نموده اند و حتماً کارگران معترض را اخراج خواهند نمود. این واقعیت وحشتناک سوای حکایت همیشگی بشرستیزی و سبعیت نظام سرمایه داری، بیانگر وضعیت فاجعه بار و اسفناک  جنبش کارگری ایران نیز می باشد

کارگران نورد لوله صفا به درستی اعلام داشته اند که در مقابل بربریت های سرمایه داری و سرمایه داران ایستادگی خواهند کرد. پیشبرد این مبارزه در گرو اتکاه آنان به قدرت متحد طبقاتی خویش است. این قدرت را باید متشکل ساخت. باید شورائی و ضد سرمایه داری سازمان داد. شوراها را باید  توسعه داد و به جنبش شورائی سراسری همزنجیران تبدیل کرد. اگر توده های کارگر شرکت نورد لولۀ صفا مبارزات خود را شورایی و ضد سرمایه داری سازمان دهند. اگر کارگران سایر جاها به حمایت از آنان برخیزند، بدون شک پیروز خواهند شد، اگر چنین شود نه تنها خواسته های کنونی خود بلکه سایر مطالبات روزشان  را بر صاحبان سرمایه تحمیل خواهند کرد  و در تداوم پیکار خویش ریشه سرمایه داری را از جای خواهند کند

فعالین جنبش لغو کار مزدی

 

  

  

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.