/

.به حمایت از مقاومت کارگران کوبانی برخیزیم. حساب کارگران کرد را با ناسیونالیسم ارتجاعی کرد یکی نکنیم

کوره های آدم سوزی سرمایه جهانی در خاورمیانه و سوریه، اینک در آستانه بلع کارگران کردی است که همراه زنان و کودکانشان در محکمه توحش سرمایه محکوم به سوختن و سلاخی شده اند. بخش های مختلف بورژوازی بین المللی هر یک گوشه خاصی از کار معماری و راه اندازی و هیزم گذاری و رتق و فتق امور کوره ها را بر دوش دارند. داعش سر می برد و می سوزاند، دولت درنده ترکیه با همه توان دست به کار معماری ماهرانه تر کوره ها و افزایش ظرفیت آدم سوزی هاست. کشورهای عرب خاورمیانه کار ترکیه را تکمیل می کنند، بورژوازی هار امریکا و اروپا و متحدان بر بام کوره ها بازار بورس قدرت راه انداخته اند و برای رونق این بازار به هر جنایتی می آویزند.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.