تحریم فعال انتخابات

تو بخوان ( انتصابات )رفقای کارگر – ما کارگران

با توجه به سه مناظره تلویزیونی باردیگر حرفهایمان ثابت شد که این کاندیداها در پست و مقامهای گذشته خود خدمتی جز ، آدمکشی و جنایت و دزدی  ستم و غارت هستی کارگران نکرده اند آنهم بنا به اعترافات و اتهامات خودشان به یکدیگر . بنابراین ما این نمایش خیمه شب بازی را مانند سالهای گذشته تحریم می کنیم .

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.