!تراب حق شناس، مبارز استوار راه رهائی انسان در گذشت

قلبی که سالیان دراز در کارزار رهائی کارگران و زحمتکشان تپید در نیمه شبان بیست و پنجم ژانویه برای همیشه از تپش باز ایستاد. تراب از میان ما رفت. توده های کارگر ایران و فلسطین یک همرزم، یک هم پیمان مصمم پیکار برای رهائی بشر، یک انسان پرخروش معترض به استثمار و بربریت و توحش سرمایه داری را از دست دادند. تراب ۵۰ سال تمام با آرمان خلاصی کارگران و زحمتکشان دنیا از شر وجود استثمار، نابرابری، دیکتاتوری و همه مصائب جامعه طبقاتی زیست و جنگید. در پهنه کارزار علیه رژیم هار سلطنتی سرمایه و حامیان امپریالیستش از تمامی مخاطرات استقبال کرد و به بیشترین فداکاری ها، چاره اندیشی ها،  راه حل جوئی ها دست یازید. با عروج فاشیسم درنده دینی بورژوازی و استقرار جمهوری اسلامی سرمایه، نستوه و استوار راه پیکار را ادامه داد. او مظهر واقعی ایستادگی و چالش دشواری ها در بزنگاههای حساس کارزار طبقاتی و نماد اراده راسخ برای عبور از فرساینده ترین سنگلاخ ها بود. تراب ۵ سال آخر عمر با یک بیماری مرگبار لاعلاج دست و پنجه نرم نمود. او در طول این ۵ سال برای هیچ دقیقه ای از پیگیری پرشور پیکار باز نماند. مرگ تراب فاجعه ای سنگین برای همه مبارزین راه رهائی انسان است. ما این مصیبت بزرگ را به همه دوستداران و همرزمانش تسلیت می گوئیم.

فعالین جنبش لغو کار مزدی

بیست و ششم ژانویه ۲۰۰۶

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.