تعرض مشترک کارفرمایان کمون پارتیله و اتحادیه کارگری علیه کارگران را محکوم می کنیم

اتحادیه های کارگری دنیا سلاح دست بورژوازی برای خفه ساختن هر جنب و جوش ضد سرمایه داری توده های کارگر هستند. این واقعیت عریان و عالمگیری است که فعالین جنبش لغو کار مزدی به طور مستمر بر آن تأکید کرده اند و به مناسبت های گوناگون با کارگران در میان نهاده اند. اوضاع روز جهان آیینه تمام نمای این حقیقت است. نظام بردگی مزدی در گوشه، گوشه کره زمین و در لحظه لحظه زمان دست به کار سلاخی بهای نیروی کار و حداقل معیشتی طبقه کارگر است و اتحادیه ها همه جا، در انگلیس، آلمان، امریکا، اسپانیا، پرتقال، سوئد، نروژ و هر کجای دیگر با تدارک لازم برای تسلیم زندگی توده های کارگر به تیغ این سلاخی ها برنامه ریزی می کنند و برنامه های خود را لباس عمل می پوشانند. در همین راستا علیه فعالین رادیکال کارگری به هر دسیسه ای دست می یازند و از هیچ کار شنیعی فروگذار نمی کنند. آنچه در کمون پارتیله (  Partille) در ایالت موسوم  به یوتالند غربی ( Väster Göte land) در کشور سوئد رخ داده است نیز گوشه ای از همین همدستی های تنگاتنگ بورژوازی و اتحادیه کارگری علیه کارگران است. سرمایه داران دولتی حاکم در کمون پارتیله دو کارگر به اسامی آتبین کیان و ایرج یکه روستا را به جرم نمایندگی کارگران و ایفای نقش مؤثر در پیشبرد اعتراضات کارگری از کار اخراج کرده اند. اقدام زشت کارفرمایان با اعتراض وسیع همزنجیران دو کارگر اخراجی مواجه شده است. اتحادیه کارگری از جنایت کارفرمایان پشتیبانی و علیه اعتراض توده کارگر دست به مقاومت و توطئه زده است. اقدامی که سیره رایج اتحادیه است و خلاف آن قابل انتظار نیست. ما اخراج همزنجیران کارگر و تعرض مشترک سرمایه داران و اتحادیه برای خاموش ساختن صدای اعتراض کارگران را قویاً محکوم می کنیم. همزمان حمایت بی دریغ خویش را از مبارزات کارگران علیه سرمایه اعلام می داریم.

فعالین جنبش لغو  کار مزدی

۱۷ مارس ۲۰۱۳

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.