جمشید کارگر: پویائی

پویایی
 
 پرواز پرستوی اندیشه ،
از تنگنای هستی با خویشتن  بیگانه ،
در سپهر هستی آگاه یگانه
 
و  ترنم سبز درختان آغوش ،
با  سمفونی دگرگونی
 
و شکوفایی گل سرخ قلب ،
در بهار وحدت شورایی ،
 
ـ نفس و نمود پویایی ـ
در روزگار فاجعه بار سرمایه
و اقتدار خدا گونۀ کالایی .
 
     حمشید کارگر
     سوئد   تابستان ۲۰۰۸

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.