/

در آستانه اول ماه مه

اول ماه مه، روز نمایش قدرت پیکار طبقه کارگر علیه بنیاد وجود بردگی مزدی است، اما، جنبش ما به فرومانده ترین، زبون ترین، فرسوده ترین و ذلیل ترین وضعیت ممکن سقوط کرده است. از ریل واقعی کارزار طبقاتی خود خارج گردیده است. قدرت تاریخ آفرین و رهائی ساز خود را در گورستان نظم سرمایه مدفون ساخته است. این قدرت را علیه سرمایه و علیه شالوده هستی سرمایه داری اعمال نمی کند. دیگر خروش خشم توده های کارگر دنیا علیه اساس مزدبگیری نیست که فراخوان روز اول ماه مه را جان می بخشد و در فضای زندگی بشر طنین می اندازد. همه جا نفیر جغد پیر رفرمیسم است که گوش ها را می آزارد. سرمایه با تمامی قدرت قهر اقتصادی، سیاسی، پلیسی، نظامی، مهندسی افکار و فرهنگی خود قادر نبود طبقه ما را به این روز اندازد. موقعیت بسیار رعب انگیز کنونی محصول نسخه پیچی های رفرمیستی، گمراهه رفتن ها و برهوت پیمودن هائی است که طیف کمونیسم بورژوائی، احزاب و محافل لنینی و کل رفرمیسم راست و چپ بر سر پویه کارزار طبقاتی ما آوار کرده اند. با تداوم حزب بازی، سندیکاسازی، رژیم ستیزی فراطبقاتی خارج از مدار جنگ علیه بردگی مزدی، با آویختن به دار قانون و چرخیدن در پیچ و خم  نظم سرمایه، نه فقط از این وضعیت رها نمی گردیم که شاهد وخامت سهمگین لحظه، به لحظه آن خواهیم بود. یک راه بیشتر در پیش روی نداریم. باید قدرت پیکار توده های طبقه خود را در کلیه عرصه های حیات اجتماعی، علیه سرمایه به صف کنیم. باید شورائی، سراسری و ضد سرمایه داری متشکل گردیم.

بیائید روز اول ماه مه  را روز شروع تلاش متحد و آگاه برای سازمانیابی شورائی ضد بردگی مزدی توده های وسیع طبقه خویش سازیم. بیائید تا در هر کجا که هستیم، در هر کارخانه و کارگاه و مدرسه و بیمارستان، هر خط حمل و نقل زمینی و هوائی و دریائی، هر مزرعه و معدن و فروشگاه و دانشگاه،  شوراهای ضد سرمایه داری خود را بر پای داریم. بیائید از درون شوراها، با قدرت متشکل شورائی خود مبارزه برای مطالبات عاجل را با جنگ سراسری طبقاتی علیه هستی بردگی مزدی همگن سازیم. بیائید نقطه، نقطه جهان موجود را میدان حضور شوراهای آگاه ضد سرمایه نمائیم. شوراها را به هم پیوند زنیم و سراسری کنیم. بیائید انترناسیونالیسم سرخ شورائی لغو کار مزدی کارگران را بر پای داریم. بیائید همه بیرق های دروغین را پائین آریم و درفشی افرازیم که مبارزه ما در کنارش، تجلی پیکار راستین طبقه ما برای رهائی راستین بشریت باشد. 

زنده باد اول ماه مه با بیرق سرخ ضد کار مزدی

فعالین جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.