در حمایت از فراخوان سیامک ستوده

سیامک ستوده با صدور فراخوانی از تمامی توده های کارگر ایران خواسته است تا روز اول ماه مه امسال را به روز همبستگی طبقاتی و انترناسیونالیستی با خیل کثیر کارگران افغانی آواره در جهنم دهشت و بربریت سرمایه داری ایران مبدل سازند، او از کارگران خواسته است تا در این روز به توحش بی مهار سرمایه داران و دولت درنده بورژوازی ایران علیه کارگران نفرین شده افغانی اعتراض کنند. ما از این فراخوان حمایت می کنیم، اقدام سیامک ستوده را ارج می نهیم و همصدا با وی از تمامی کارگران ایران و جهان می خواهیم که صدای اعتراض خود را هر چه رساتر به حمایت از همزنجیران افغانی خویش و علیه طبقه سرمایه دار و دولت جنایتکار سرمایه داری ایران بلند نمایند. اول ماه مه قرار نیست روز نمایش عوامفریبی های احزاب فریبکار راست و چپ سرمایه، روز ترفند و شعبده بازی پاسداران اتحادیه چی و سوسیال دموکرات نظام بردگی مزدی، روز دکانداری رفرم مداران چپ نمای متحزب بورژوازی و بالاخره روز ابراز حیات منفعل، سردرگم، سرگردان و بی افق توده وسیع کارگران باشد. « روز جهانی کارگر» در نازل ترین کاربردش باید روز انجام پرشور، آگاهانه، نقشه مند و عملی همین همصدائی ها و همبستگی ها باشد.

 

فعالین جنبش لغو کار مزدی

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.