دستگیری دانشجویان در مراسم روز کارگر

   

نهاد موسوم به «خانه کارگر» ابزار کنترل، سرکوب و کفن و دفن جنبش کارگری، در یکی دو سال اخیر، باز هم از سوی دولت درنده سرمایه مأموریت یافته است تا مصادره و به گروگان گیری جنایتکارانه روز اول مه مه را بر لیست مأموریت های سیاه مزدورمنشانه ضد کارگری خود اضافه کند. بدیل سازی پوشالی و سراسر فریب دولتی برای جشن روز کارگر، محروم ساختن کارگران از بزرگداشت واقعی و سرمایه ستیزانه مراسم اول ماه مه و همدستی تبهکارانه با قوای سرکوب برای جلوگیری از برگزاری مراسم واقعی این روز توسط کارگران، همه و همه در همین راستا، توسط همین نهاد دولتی کارگرستیز صورت می گیرد. آنچه امروز در خیابان های تهران و در سناریوی دولتی اجرای مراسم اول ماه به وقوع پیوسته است نیز گوشه ای از همین جنایات رژیم جمهوری اسلامی و « خانه کارگر» رژیم است. بر پایه خبرها عده ای از دانشجویان دانشگاههای مختلف در ساعات برگزاری مراسم روز کارگر، به صفوف کارگران پیوستند و شروع به دادن شعار در حمایت از توده های کارگر و مبارزات و مطالبات آنها کردند. پشتیبانی این گروه دانشجویان خانواده های کارگری از خواست ها و مبارزات پدران و مادران و توده وسیع طبقه خود خشم و قهر ارتجاعی و بشرستیز قوای سرکوب دولت سرمایه و عمال خانه کارگری اش را به دنبال آورد.عمله و اکره نظم سرمایه با توحش تمام به جان دانشجویان آفتادند، به ضرب و شتم آنها پرداختند و حداقل ۵ دانشجو را دستگیر و روانه زندان کردند. گزارش ها حاکی است که مزدوران  خانه کارگری در ایفای نقش ضد کارگری خویش به نفع سرمایه دست به کار تنظیم شکایت علیه دانشجویان شده اند و از محاکم کارگرکش جمهوری اسلامی خواسته اند تا دستگیرشدگان دانشجو را به جرم اختلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت، محاکمه و مجازات بنمایند!! ما از همه توده های همزنجیر می خواهیم که به حمایت وسیع از این دانشجویان برخیزند و علیه توحش دولت سرمایه و نهاد دولتی خانه کارگر، فریاد اعتراض سر دهند.   

فعالین جنبش لغو کار مزدی

روز اول ماه مه  ۲۰۱۶    

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.