!دفن جنبش کارگری در گورستان سازش با سرمایه، حلال! مزد گورکن غیرخودی حرام