راه های انقلاب

اریش فرید

راه های انقلاب
سخت اند و پرزحمت
اما راه ضدانقلاب
راحت است
مثل راه گلوله¬ای در سر

راه¬های استثمارگران قدیمی برای خرابکاری
راه¬های ثروتمندان برای جا به جا کردن ارزهای شان
راه های ارتش برای نیروی هوائی و ناوگان برای کودتای نظامی
و راه ¬های کنسرن¬های بزرگ در فراسوی مرزها برای انجام توطئه
آسان شده بودند توسط قدرت¬های بزرگ در شمال
از طریق آن هایی که آن جا همواره بزرگ هستند
و در قدرت هستند

راه¬ ها به سوی قدرت کارگران
در تاریکی قرار دارند
و پاسداری می شوند توسط مردان تیزگوش امنیتی
اما راه دیکتاتورهای نظامی در تشعشع
نور افکن¬ها و آتش تازه¬ترین اسلحه¬ها قرار دارد
اسلحه¬هایی که کشورهای متحد برای ارتش ارسال می¬کردند

راه های به سوی سوسیالیسم مجادله آمیزند
مجادله¬کنندکان هم دیگر را ماجراجو نامیدند
و رویزیونیست ها و چپ¬ها- یا منحرفان راست
و مجادله به دموکراسی پارلمانی و انتخابات مسلح و شوراها راه برد
اما راه دیکتاتور نظامی راحت است
و شکل دهی مجدد آرامش همراه با ترس و نظم، نامیده می¬شود
و {این} فاشیسم است

خیانت راحت است
عهد شکنی ساده و پول درآر است
محاصره¬ راحت است مثل حکومت نظامی
اما راحت است هم
دیدن این که آن جا چه کسی می پردازد و به چه کسی پرداخته می¬شود
و برای چی
و چه کسی باید آن را بازپرداخت کند-
و چه کسی باید برای همه چیز پاسخگو باشد
روزی یونی ۲۰۰۶، فریده ثابتی

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.