ریشه اصلی پدیدها و ناهنجاریهای اجتماعی( جوامع ) در چیست ؟

هشتم مارس روز جهانی زن از تاریخچه‌ دیرینه‌ ای برخوردار میباشد . در روزهشتم مارس سال ۱۸۵۷ کارگران زن نسا جی کتا ن در شهر نیویورک نسبت به‌ دستمزد پائین ، ساعات کا ر طولانی و شرایط دشوار و سخت کاری دست به‌ اعتصاب زدند این حرکت شروع مبارزه‌ زنان علیه‌ سرمایه‌ بود . در سال ۱۹۰۸ برای دومین بار کارگران زن نساجی کتا ن در شهر نیویورک به‌ دلیل استثمار شدید و تبعیض جنسی و کمبود امکانات کاری دست به‌ اعتصاب زدند . صاحب کارخانه‌ و نگهبانان با بستن درهای قسمت زنان اعتصابی برای اینکه‌ اعتصاب به‌ قسمتهای دیگر کارخانه سرایت نکند عملا آنها را زندانی میکنند . آن قسمت کارخانه‌ به‌ شکل نا معلو می آتش گرفته‌ و ۱۴۰ نفر از زنان اعتصابی زنده‌ زنده‌ در آتش می سوزند و تعداد کمی زنده‌ میمانند . سالها بعد در مجامع مبارزاتی زنان و دردومین کنگره زنان جهان در سال ۱۹۱۰ درکپنهاک پایتخت دانمارک با نمایندگان زن هفده کشور وبنا به یکی از بندهای قـطنامه این کنگره به پیشنهاد کلاًرا زتکین سرپرست هیئت رهبری زنان جهان روز هشتم مارس روز جهانی زن نامگذاری گر دید . و بلاخره‌ درروز هشتم مارس ۱۹۷۵ درسازمان ملل متحد مطرح و برسمیت شناخته‌ شد

هشتم مارس هر سا ل میلیونها زن و مرد آزادیخواه از این روزتجلیل کرده‌ و جشن میگیرند . در مراسم های مختلف در سراسر جهان به‌ این مناسبت انواع پیامها ، بیا نیه ها ، مقاله ها ، سخنرانیها درباره مقام و جایگاه زن و نقشش در مبارزات علیه تبعیضات اجتماعی نوشته بیان و اجرا میگردد . با گذشت زمان و رشد مبارزات و آگاهی زنان درعرصه های مختلف در اقسا نقاط جهان درارتباط با استثمار، استبدا د، ارعاب ، و ‌‌حشت ، سرکوب ، تبعیض جنسی ، خشونت و تجاوز به‌ جسم جان و ‌حقوق توسط سیستمهای حاکم سرمایه و نظام های مستبد دینی و مذهبی توسط قوانین زمینی و آسمانی ، فرهنگ وآداب و رسوم و تفکرات مرد سالارنه که ریشه در ارتجاع قرون وسطايی دارند و همچنین توسط اجتماعی از مردان که در خدمت و یا تحت تأثیرآن عوامل هستند عملی و اجرا میگردد . اخبار و گزارشهای انها از اقسا نقاط جهان هر روزه به چشم و گوش دیده و شنیده میشوند

زنان وتوده های آزا د یخوا ه با مقاومت ، رشا د ت و فداکاری در عرصه‌ های مختلف اجتماعی و سیاسی در مقابل این نوع مظا لم اجتماعی مبارزه و سنگرهای مقا ومی را بنا نها ده و ازآن دفاع می نمایند. سئوال اینجاست ؟

چرا و به چه دلیل در کشورهای پیشرفته به شکل مدرن خفیف تروپنهان و در کشورهای غیره شدید ترو –

عریان این اعمال غیرانسانی نسبت به‌ زنان که نصف بیشتر جمعیت کره خاکی را تشکیل می دهند عملی و اجرا میگردد – ریشه اصلی این اعمال عیان و غیرعیان ،آشکار و پنهان در چیست و در کجاست ؟ به نفع کی و چه کسانی

چه سیستم و نظام و حاکمیتی به‌ پیش برده‌ وتمام می شود ؟ – اطاعت و کرنش درمقابل نسخه های پیچیده شده از طریق قوانین ، کتابها و نوشته ها و موعظه های آرام

کننده و اطاعت شونده چه زمینی و چه آسمانی . در واقع تمام راه و روشها و تمهیدات که با ترفندهای خاص رنگ و لعا ب یافته‌ در جوامع مختلف جهان بنا به‌ وضعیت و شرایط مناطق به‌ خورد توده‌ های عظیم اجتماع از طریق وسا ئل ارتبا ط جمعی داده‌ می‌شود برای چیست و در خدمت چه‌ اهدافی قرار دارند ؟ – ریشه اصلی مردسالاری چیست ؟ آیا جنس (مذکر ) مردسالار به دنیا می آید ؟- چرا و به چه‌ دلیل بخشی ازجنبش زنان با نامهای گوناگون با وجود نیروهای پراستعداد و پتانسیل بالا تحت تأثیر افکار مخرب که هدفی جز تقلیل مطا لبا ت و به‌ انحراف کشاندن مبارزات زنان را ندارند قرار میگیرند؟ – آیا در سییستم و نظامهای سرمایه داری کنونی در جهان زنان به‌ حق و ‌حقوق واقعی خود رسیده‌ اند ؟ -فعا لیت ، مبارزه‌ ، و جنبش زنان چه‌ نقش و تأ ثیری در مبارزات و جنبشهای طبقاتی ایفا میکنند؟ آیا اینها دو

مقوله‌ جدا از هم هستنند ؟

۱

خوشبختانه با رشد آگاهی و فکری دراکثر جوامع دنیا مبارزات زنان و تودهای آزادیخواه‌ درعرصه‌ های گونا گون اجتماعی نسبت به‌ احقاق حقوق و مطالبات بر حق زنان و جایگاه‌ طبقا تیشان روز به‌ روز کانالیزه‌ و رادیکا ل تر میشود و با شیوه‌ های گونا گون در مقابل راه و روشهای واپسگرایا نه ، ارتجاعی قرون وسطايی و یا آزایهای فرما ل و دموکراسیهای دروغین و گول زننده‌ امرازی که‌ همگی ریشه‌ در ریشه‌ دارند مبارزه‌ ، ایستادگی و مقاومت می نمایند . در موقعیت کنونی جهان سرمایه‌ داری میلیاردها انسان در سراسر گیتی که‌ بیشترشان زنان هستنند و طبقه‌ و قشرهای پائین جامعه‌ یعنی ۹۹% را تشکیل میدهند به‌ دست و اعمال ۱% طبقه‌ بالا به‌ شکلها و روشهای مختلف شدیدأ استثمار و بهره‌ کشی می شوند. جهانی شدن این پدیدهای ضد انسانی که‌ به‌ طروق و شیوهای گوناگون نسبت به‌ شرایط محیطی و زیستی در اقسا نقاط جهان ،شباهت و نزدیکهای خاصی به‌ هم دارند تقریبأ یکسان و به‌ صورت سیستماتیک پیاده‌ ، اجرا و قانونی میگردنند. به‌ دلیل بحران ساختاری اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی نظام سرمایه‌ داری موجود میلیاردها انسان در سراسر جهان توسط این سیستم و نظامها کمربندهای بردگی و بندگیشان سفتر و محکمتر گردیده‌ . میلیونها انسان به‌ خیل بیکاران اضافه‌ گردیدند ، نابرابریهای اجتماعی حرکت ‌صعودی شدیدی را در پیش گرفته‌ ، رشد و رواج بنیادگرايی های دینی و مذهبی ، فسا د مالی ، سیاسی و اجتماعی ، گسترش فراوان پدیده‌ های کودکان خیابا نی ، شیوع شدید مواد مخدر، رشد و رواج تکان دهنده‌ و بی سابقه روسپیگری و بازار پر منفعت و خرید و فروش زنان ، جوانان و نوجوانان دختر و پسر، شیوع و گسترش انواع بیما ریهای مقا ربتی ازجمله‌ ایدز ، تخریب و آلوده‌ کردن محیط زیست زمین ، هوا ، دریا در ابعاد گسترده‌ و بلاخره‌ به‌ بهانه‌های گوناگون از طریق نظامی با بوجود آوردن و برپا کردن جنگها و لشکرکشی و تجاوز و بمباران اقسا نقاط جهان برای تخریب و نا بودی زیر ساختاری اقتصادی ، اجتماعی و زیستی و به‌ خاک و خون کشیدن تودهای عظیم جاندار برای تصاحب و کنترل ثروت و منابع سر شار زیرزمینی و مملو از انرژی محلهای مورد نظر و از پیش تعئین شده‌ ، بازسازی نقاط تخریب شده‌ توسط سرمایه‌ های مالی برای کسب سود بیشتر

با جهانی شدن این پدیدها و رشد بی سا بقه‌ آنها در طول تاریخ آمار جهانی از هر جهتی بیمناک ، وحشتناک و فاجعه‌ آور است . از این جهت سیستمهای سرمایه‌ داری زنان را مثل مردان و در کل تودهای زحمتکش را به‌ طعمه‌ و ابزار و کالای خود تبدیل کرده‌ اند . با هرچه‌ گندیده‌ تر شدن سیستمها و نظامهای سرمایه‌ فشارها و ستمگریها شدیدتر، عریان تر، و قانونی تر میگردنند حقوق و امتیازات اجتماعی طبقات محروم و پائین جوامع خصوصأ زنان کمتر و کمتر و پس گرفته‌ می شود . استثمار زنان یکی از ارکانهای اساسی جوامع سرمایه‌ داری و امپریالیزم است و نما یانگر ماهیتش می باشد. از این رو برای شناخت هرچه‌ بیشتر و پی بردان به‌ تفکرات واپسگرایانه‌ ، ارتجاعی قرون وسطا‌ ئی و مردسالاری ویا آزادیهای فرما ل و ظاهری بایستی دنبا ل ریشه‌ رفت ریشه‌ یابی کرد و حقایق را از درون آنها دریافت و بیرون کشید

سیستمها و حاکمیتهای دینی و مذهبی که‌ شا لوده‌ و دستا ورد سیستمها و نظامهای سرمایه‌ داریند ، با اعمال ننگینشان امثا ل استثمار ، استبداد ، خشونت ، اجرای قوانین مردسالارانه‌ و قوانین کتبهای زمینی و آسمانی ، فرهنگ ، سنت ، و آداب و رسوم و بلاخره‌ زندان ، شکنجه‌ و سنگ باران کردن زنان در جا معه‌ های مختلف به‌ بهانه‌ های واهی سعی در کنترل جسم و جان و اختیار و همچنین کنترل کل جا معه‌ برای حاکمیت و چپا ول ثروت بیشترمیباشد رواج ، تبلیغ و ترویج و اجرا می گردد. از سوی دیگر در جوامع بظاهر آزاد و دارا ی دموکراسی فرما ل سرمایه‌ داری سیستم ها و نظا مها به‌ وسیله‌ میدیای جهانی و وسایل ارتباط جمعی وسیعی که‌ در اختیارو انحصار دارند راه‌ و روشهای به‌ اصطلاح( دفاع از آزادی زنان ) که در واقع چیزی جز به‌ بند کشیدن و استثمار در قا لب مدرن نیست ‌در جامعه‌ تبلیغ و ترویج و رواج می دهند . هر دو شکل این راهکارها از یک ریشه‌ سرچشمه‌ میگیرند و آن هم به‌ رسمیت شناختن ( ما لکیت خصوصیست ) که‌ نتیجتأ باعث بوجود آمدن ورشد و گسترش پدیدها و ناهنجارهای عظیم و فاجعه‌ بار اجتماعی میگردد . دراین رابطه‌ اکثر زنان همراه مردان (توده های) ستم کشیده در مقا بل ستمگریهای جنسی و پدیدهاێی چون نابرابریهای شدید اجتماعی ، بیکاری ، فقر و فلاکت و دربدری و خیلی نابسا ما نیهای دیگر اجتماعی به‌ ستوه آمده‌ و در اعتراض به‌ وضع موجود به‌ خیابانها ریخته‌ تا اعتراضا تشان را به‌ گوش همگان برسانند

۲

اعتراضات توسط نیروهای نظا می و محا فظین سیستم و نظا مها سرکوب میشوند . با ضربات پوتین به‌

سر و صورت و شکم آنها میکوبند ، با باتومهای الکتریکی و پلاستیکی بدنها را سیاه‌ له‌ و خون مالی میکنند لباسهای زنان را با زور و کتک از تنشان در می آورند و عکس و فیلم میگیرند و تهدید می کنند که‌ اگر به‌ خانه‌هایشان بر نگردنند و یا دو باره‌ به‌ خیابان بیا یند از فیلم و عکسها ی برهنه‌ آنان عڵیه شان استفاده میکنند . علننأ در شکنجه گاهها اذیت و آزاروشکنجه‌ میشوند و به‌ آنها تجاوز جنسی میکنند مگر اینها زن نیستنند ؟ پس دفاع از آزادی و حقوق زن در این نوع سیستم و نظامها نه‌ تنها فریبی بیش نیست بلکه‌ منافی آزادی و حق و حقوق زنان میباشد و اهداف دیگری را دنبال می نمایند

اعمال خشونت ، تبعیض و آزار جنسی ، نابرابری ، بی عدالتی ، و………. علیه‌ زنان در جهان مختص به‌ طبقه‌ ، قشر ، ملیت ، فرهنگ ، سنت ، آداب و رسوم ، دین و مذهب خاصی نیست و نبوده‌ بلکه‌ ریشه‌ در کانال اصلی یعنی سیستم و نظامهای سرمایه‌ داری و به‌ طبع مالکیت خصوصی دارند . مبارزه‌ علیه‌ ستم بر زنان مبارزه‌ای پیچیده‌ ، سخت و طاقت فرسا و طولانیست با فرمولها ی سا ده‌ و نسخه‌ پیچیها و طرح و برنامه‌ های عا میانه‌ و ترفندهای فرما ل نمیشود و نمی توان بدان جواب داد و به‌ نتیجه‌ دلخواه‌ رسید . راهکارها ، روشها و شکلهای مختلف مبارزه‌ زنان میتواند خیلی مفید و مؤثر باشد . رادیکا لیزه‌ و طبقاتی شدنش میتواند مسا ئل و ومشکلات و معضلات ریشه‌ ای را نه‌ محو کامل نماید بلکه‌ آنها را تا حد زیادی حل و فصل نماید

تا زمانی که‌ انسانها خصوصأ زنان در جامعه‌ های مختلف به‌ منافع طبقا تی خود پی نبرند و در زندگی واقعی آنرا لمس ننما ینند و اعتراضاتشان نتواند نقش طبقا تیش را ایفا نماید سیستمها ی سرما یه‌ داری و عیادیانش چه‌ در نقش واپسگراێی ارتجاعی وچه‌ در شکل ارتجاعی مدرنش می کوشند که‌ با ترفاندهای مختلف مسیر اصلی مبارزات و مطا لبا ت زنان را به‌ بی راهه کشیده‌ و منحرف نمایند تا از این طروقها به‌ اهداف شومشا ن برسند . در جوا مع سرمایداری خواسته‌ها و مطا لبا ت زنان نبا یستی محدود به‌ برابری زن و مرد گردد این مطا لبه‌ خیلی ناچیز است

برابری واقعی هر زن و مرد حقیقی و حقوقی حق طبیعی و مسلم هر انسانی میباشد . برابری در سیستمها و نظا مهای سرمایه‌ داری و طبقاتی کنونی نه‌ تنها یک شعار فریب دهنده‌ بیش نیست بلکه‌ حق کشی، تبعیض ، نابرابری و ستم کشی زنان را بیشتر نمایا نتر می نمایند . رشد و آگاهی طبقاتی و ارتقا‌ء فکری هر زن و مردی چراغ راهنمای خود و جامعه‌ اش می باشد . نورانی تر کردن این چراغ تا روشن کردن تفکرات ضد زن و زدودن و برداشتن موانع جدی و آشکار پیش رو با صف فشرده‌ و محکم با مبارزه‌ بی امان تا به‌ انجام رساندنش بایستی ادامه‌ یابد. به‌ امید رسیدن به‌ جامعه‌ ای که‌ انسانها ازنظر حقیقی و حقوقی و هر نابرابریها برابر و مساوی گردنند

.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.