زنده باد اول مه روزاتحاد و هم صدایی جهانی طبقۀ کارگر

اول ماه مه جشن  به عقب راندن سرمایه دارای و تحمیل تعطیلی این روزبه  آن است. ماه مه بیان خودشناسی طبقاتی خود ما است. اول ماه مه وتعطیلی این روز بیان گوشه ای از آگاهی طبقاتی ما بر علیه سرمایه است. وتعطیلی اول ماه مه با مبارزۀ طبقاتی ما میرود که جهانی شود وجهان را از آن خود کند. اول ماه مه روز بیان آلتر ناتیو های ما برای ریشه کن کردن سرمایۀ جهانی وحاکمیت اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی شوراهای انقلابی ماست، که این حاکمیت نه مرز ملی می شناسد ونه خط های جغرافیا یی را به رسمیت می شناسد. در نتیجه طبقۀ  کارگر از جمله طبقۀ کارگر ایران باید از خط و مرز سندیکا ها و اتحا دیه ها عبور کند وبه جهانی برای خود یعنی به حاکمیت انقلابی شورا ها ی کارگران برای عملی شدنش بیندیشند. ما در انقلاب ۵۷ نشان دادیم ،که توانایی این امر وعمل مهم را دارا هستیم. افق ما دنیای بدون کار مزدی است ونه سندیکا زدن،افق ما کمونیسم است ونه  تنهاچونه زدن با دولت سرمایه داری برای سندیکا زدن است وافق ما جامعه ای است بری از مذهب ، از ناسیونالیسم ونژاد پرستی است.افق ما جامعه ای بی طبقه است وبس. واین آلترناتیو ماست، که در اول مه به آن می اندیشیم که عملی اش کنیم.                                  

اول ماه مه روز ی است، که کم و بیش در عرصۀ جهانی طبقۀ کارگر تعطیلی این روز را با تلاش ومبارزۀ مداوم خود به طبقۀ سرمایه دار در بخشی از جهان تحمیل نموده ویا تحمیل خواهد کرد. طبقۀ کارگر دریافته است، که سرمایۀ محلی بعنوان بخشی از سرمایل گلوبال هیچ زمانی بدون مبارزۀ کارگران به خواسته های آنها جواب مثبت نداده است . از این گذشته در کشورهایی مثل ایران که هنوز ماه اول مه روز تعطیلی نیست، مبارزۀ کارگران برای تعطیلی  این روز بعنوان بخشی از مطالبات خود ادامه  خواهد داشت. این روز متعلق به طبقه ای است، که در تضا د آشتی ناپذیر طبقاتی با سرمایه جهانی قرار دارد.این روز دروا قع روز خوش آیندی برای سرمایه داران نیست،بلکه زنگ خطریست که دائما آوایش بلندوبلند تر می شود وتا آنجا پیش خواهد رفت، که طبقۀ کارگرآگاه طبقۀ سرمایه دار را بکلی ریشه کن کند  وحاکمیت اجتماعی خود را با نفی کار مزدی در پهنۀ جهان بوسیلۀ انقلاب ونه رفرم اعمال کند. با  وجود اینها نباید از این غافل ماند، که در این روز در اقصی نقاط جهان کارگران با اتحاد وهمبستگی خود به خیابانها می ریزند وبا اعلام مطالبات خود علیه سرمایه  بیان کرده وتضاد طبقاتی  خود را هم عریانتر می کنند. اما  بعد از جنگ جهانی اول تا کنون  مبارزات کارگران بخصوص  در این روز توسط گرایشات غیر کمونیستی وضد مارکسیستی و هم چنین رهبران بروکرات اتحادیه ها از محتوی طبقاتی خالی شده وهمزیستی کارو سرمایه را تبلیغ می کنند. واما ما اعلام می کنیم که هم زیستی در کرۀ زمین را با کسانی  خواهیم داشت، که در تولید نیازمندی انسانها نقش اساسی دارند و این امر فقط وفقط به وسیلۀ مزد بگیران ضد سرمایه عملی است ونه ضد انقلابیون سرمایه داری.

به پا خیزیم وبا اتحاد عملی خود بر علیه  سرمایه جهانی  مبارزه کنیم

بر قرار باد حاکمیت اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی شوراهای انقلابی طبقۀ کارگر

علی برومند

 ۱۹.۰۴.۲۰۱۳ 

behrangy@gmx.de

 

 

     

               .                                                                           

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.