//

سیاست خارجی و مناسبات منطقه ای و بین المللی؛ مروری بر کارنامه ۴۰ ساله رژیم جمهوری اسلامی

طبقه بورژوازی جهانی همچون بورژوازی هر کشور، متشکل از لایه ها و قشرها(دولت ها و رژیم ها)یی است که هر کدام رویکردها، افق ها، انتظارات، سیاست ها و راهبردهای خاص خود را دارند. همانگونه که جدال میان لایه ها و قشرهای فرادست، میانی و خُرد طبقه بورژوازی در هر جامعه سرمایه داری، بازتاب مناقشات و منازعات آنها بر سر طول و عرض حوزه های پیش ریز سرمایه، شرایط و مؤلفه های دخیل در سود آوری سرمایه ها، تقسیم سودها، سهام مالکیت و جایگاه آنها در ساختار قدرت سیاسی و در یک جمله، توزیع اضافه ارزش های حاصل استثمار توده های کارگر است، در عرصه بین المللی نیز چنین وضعیتی حکمفرماست. http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2019/01/negah32-11.pdf