به مناسبت روزجهانی کارگران ومزد بگیران ضد سرمایه

بپا خیزیم ودر اول ماه مه جهان رااز آن خود کنیم

همکاران و رفقای کارگر ماه مه روزهم صدایی وهمبستگی جهانی  کارگران ومزد بگیران ضد سرمایه دوباره در راه است  وماکماکان نیروی کارمان را در بازارکا رنظام بردگی مزدی سرمایه داران می فروشیم.

این روز، روزهمبستگی کارگران ومزد بگیران ضد سرمایه در سراسر جهان علیه سیستم سرمایه داری است. ما در وضعیتی با این روز مواجه هستیم، که سرمایه داری هنوز نتوانسته از بحرانی که ازسال ۲۰۰۸شروع شده است قد علم کند. ( مثال ما وضعیت موجود اسپانیا، ایتالیا، پرتغال ویونان در اروپا ووضعیت موجود خاور میانه وآفریقا ودر دیگر قاره ها…) مفهوم این وضعیت برای ما این است که ما دربهترین موقعیتی هستیم که بتوانیم کارا یکسرکرده وجهان را از آن خود کنیم. وسعت بحران چه در جهان وچه در ایران آنچنان گسترده است که سرمایه داری در شرایطی مبهم و درحال سقوط قرارگرفته است وسقوط این سیستم به دخالتگری ما رابطۀ مستقیم دارد. بحران کنونی سیستم سرمایه داری بحرانی است همزاد این سیستم وتنها با نابودی این سیستم بوسیلۀ ما از بین خواهد رفت.

وضعیت سیاسی، اقتصادی  کنونی در ایران چنان بحرانی است، که خود سران رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را بوحشت انداخته است. خودما کارگران ومزد بگیران ضد سرمایه بالا رفتن تورم وگرانی را در زندگی روزمرۀخود لمس میکنیم. در این راستا می بینیم که مبارزات ما کارگران ومزد بگیران ضد سرمایه به عناوین مختلف برای رهایی از کارمزدی وبرای بازپس گرفتن حقوق تاریخی خود یعنی حاکمیت سیاسی واقتصادی ورهایی از بند سرمایداری محلی وجهانی تلاش ومبارزه  می کنیم.

رفقا وهم کاران کارگر با وسعت مقا ومت وایستادگی که در سطح جامعه موجوداست، می توان باتشکیل مجمع عمومی ایجاد شوراهای انفلابی خود ومزدبگیران ضد سرمایه در سطح جامعه به میدان آمد، انقلاب را سازمان داد وروز اول ماه مه را با طرد کردن رفرمیست های راست و چپ به نابودی سیستم سرمایه تبد یل کنیم. رفقای کارگرما وهم طبقه ای های مان در سراسر جهان باید بدانیم، که رفرمیست ها تاکنون توانسته اند که با نیرنگهای متفاوت مارا به سلاخ خانۀ بورژوازی ببرند. اگریادمان نرفته باشد دربحران ۲۰۰۸ اروپا  همکاران ورفقای ما در اسپانیا، ایتالیا، پرتغال ویونان بارها زیررهبری اتحادیها، سندیکاها واحزاب رفرمیست راست وچپ اعتصاب عمومی کردند اما چون هد ف رفرمیست ها نابودی سیتم سرمایه داری ونبود ونیست، اعتصابات به انحراف کشیده شدند، با این وجود این مبارزات نشان می دهد، که ما تنها با اعتصاب عمومی وتشکلاتی مثل اتحادیه هاوسندیکا ها نمی توانیم سرمایه داری محلی وجهانی نابود کنیم. تنها راه سازمانیابی انقلاب اجتماعی، جنبش شوراهای انقلابی کارگران ومزد بگیران ضد سرمایه است که توان نابودی نظام بردگی مزدی را داراست.

رفقا وهمکاران کارگربا وجوداینکه ما با مبارزات وسیع خود در مراکز تولیدی وغیرتولیدی درمقابل رژیم ایستادگی نمودیم ، اما تعرض وسیع رژیم سرمایه داری در ایران  در سال گذشته هم همچنان ادامه داشت و هم اکنون هم ادامه دارد.ما زمانی می توانیم خود را از بندگی مزدی سیستم سرمایه دار رهاکنیم، که این نظم موجودرا به هم زده وبا نابودی این نظم، حاکمیت انقلابی شوراهای کارگران ومزد بگیران ضد سرمایه را مستقر کنیم

زنده باد اول ماه مه

زنده با شوراهای انقلابی کارگران ومزد بگیران ضد سرمایه

مه ۲۰۱۵ علی برومند

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.