در شب های خوزستان

فریاد

از حلقوم های فشرده

با سرنیزه های دشمن

می پیچد

در سیاهی شب

لوله می شود

فریاد

پیچاپیچ می خرامد

در نیزار

گاز می شود سوزان

در لوله های حامل

می رود شتابان

تا جای جای ایران

اصفهان و خراسان

گیلان و تهران

تبریز و کرمانشان

تا روستاهای لرستان

فریاد می پیچد

در کومه های حصیر و گل

در حومه های شهر

در کوره های آهن و آجر

در دشت ها و تالاب های خشک

در کشتزار برنج و

در باندهای کارخانه و کار

فریاد می پیچد

فریاد زندگی

فریاد اعتراض

فریاد رهایی

از جور کارمقدس

از لاشه ی پر از گند قرن ها

در لابلای خرافات

تا زندگی

برازنده انسان

و انسان

رها شود.

فریده ثابتی

۲۸.۰۷.۲۰۲۱