/

فصل ها را تجربه می کنند

فرزندان رنج و کار

از پاییز به زمستان

از زمستان به بهار

از دی به آبان

از آبان به اردیبهشت

گویی پژواک فریادهای

کارگران است

از گلوی مارکس

اتحاد اتحاد

و بیگمان

به پایان می برند

رزم نهایی را

در تابستانی داغ و سوزان

فریده ثابتی

اردبیهشت ۱۴۰۱/ مه ۲۰۲۲