فعالان جنبش کارگری ضد سرمایه داری گیلان: یادداتشی بر “توسعه” بخش پنجم