فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان: یادداشتی بر توسعه، بخش دوم

آزادی عملی است تاریخی و نه عملی ذهنی

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.