فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان: کمپین آیلان

کارگران و زحمتکشان آگاه و همه انسان های شریف و آزاده امروز بیش از هر زمان دیگری میدانند و به این حقیقت انکار ناپذیر رسیده اند که نظام جهانی توحش و بربریت سرمایه و تمام دولتهای حافظ آن اکنون خود مطلقاً مسئول مستقیم و حقیقی بحران فاجعه انگیز جنگ و نسل کشی و مهاجرت قهری انسانهای ستمدیده جوا مع گرفتار دیکتاتوری و سرکوب و استثمار عریان جهان امروزند؛ زیرا با قاطعیت آشکار همواره شاهدیم که طبقه استثمارگر سرمایه و دولتهای آن بخاطر منافع انحصاری و حرص و آز ویرانگر و سودطلبی و سلطه طلبی خود تاکنون هیچگاه نه به انسان و نه به طبیعت و جهان هستی او هیچ رحم و مروتی روا نداشته اند!

امروز همگی شاهدیم که تاریخ فاجعه انگیز استثمارگران کهنه اروپایی لاتینی و شکار و ربودن انسان های بومی آفریقایی و آسیایی قرون گذشته و برده سازی آنان باری دیگر بدست سرمایه داری انحصاری و امپریالیزم محتضر کنونی بشکل برده سازی فردی و برده سازی جنسی و انواع پلید و دلخراش و تکاندهنده آن بصورت مزورانه در حال تکرار میباشد بردگانی که اینبار در اثر قهر جنگ و ویرانی و ستم و تبعیض های نژادی – قومی – بنیادگرایی مذهبی – ناسیونالیستی – فاشیستی و سرکوب و فقر و گرسنگی که همگی ناشی از استثمار سرمایه داری است. ظاهراً با پای خود دست به این کوچ خونین و مهاجرت طاقت فرسا زده اند بربریت و قساوت جنگ و انسان کشی، طرح و محصول مستقیم اتاق های فکر سازمان های اطلاعاتی همه دولتهای سرمایه داری مرتجع جهانی و منطقه ای و توحش بنیادگرایانه آنهاست که هر روز خاورمیانه و بخش وسیعی از جوامع آفریقایی عمداً تبدیل به زمین سوخته و ویران می شوند تا مثل همیشه برای قرنها دور تسلسل باطل و چرخه جنون سوداگری – ویرانگری و پروژه های افتخارآمیز کذایی بازسازی آنرا تکرار نمایند !

همان دنیای گیج و گول تهوع آوری که ساخته و پرداخته ذات متعفن منافع سرمایه داران است در جهانی که وجدان و شرف و خون و جان انسان فقط کالایی زنده و بهانه و دست آویزی بظاهر موجه برای سود طلبی هر چه بیشتر و باروری و انباشت خونین سرمایه هست بنابراین کارگران و زحمتکشان آگاه ضمن اینکه هیچ ایمان و باورخرافی نسبت به اوراد و آیین و اخلاق دروغین و نوعدوستی مکارانه ی بورژوایی نخواهند داشت بلکه بعنوان کارگران پیشرو و معترض و آگاه و سوسیالیست با محکومیت کلیه جنگهای نژادی – مذهبی – فرقه ای – قومی – ایدئولوژیکی – ناسیونالیستی – فاشیستی و تاراج هست و نیست انسان ها بوسیله پیمانها و اتحادیه های نظامی و میلیتاریستی موجود ابراز انزجار می نماییم و قاطعانه اعلام می کنیم که وظیفه داریم برای خنثی سازی هر گونه بازی توطئه گرانه این سوداگران مرگ هم اکنون وسیعترین کمپین های حمایت از پناهجویان را در چارچوب جنبش حمایت های سیاسی – مالی – حقوقی کارگری سوسیالیستی برپا سازیم و این وظیفه مبرم نیز همواره با افشاء و محکومیت مکرر انواع جنایات سری یا عریان همه میلیتاریست های سرکوبگر جهانی از حمله محکومیت هجوم جنایتکارانه نظامی و پلیسی اخیر حکومت فاشیستی ترکیه به ساکنان کرد غیور شهر جزیره که به تلافی شکست انتخاباتی و عدم مقبولیت حزب عدالت و توسعه فریب اسلامی سرمایه داران صورت گرفته قاطعانه همراه خواهد بود جنایتکارانی که تا این لحظه همکار و حامی کلیه جنایات داعش خونریز و انسان ستیز بوده اند اکنون خود مستقیماً به مردمان کرد تحت ستم حاکمیت جهنمی خود حمله می کنند تا بی وقفه بازار آواره سازی ستمدیدگان این مناطق را داغ تر نمایند همه اینها تنها خدمت فراموش نشدنی هست که بورژوازی هار تاکنون برای بشریت امروز انجام داده است بی گمان ما میدانیم که همه زحمتکشان تنها به عزم و اراده و آگاهی و نیروی متحد و مستقل خویش خواهند توانست با فجایع استثمارگران و دولتهای شان مقابله و یا حتی از بروز آن نیز پیشگیری نمایند !!

نابود باد استثمار، سرکوب، فقر و گرسنگی جهنم سرمایه داری، زنده باد قدرت متشکل و انقلابی کارگران و زحمتکشان، بدینوسیله از کلیه ی کارگران و فعالان کارگری تقاضا می کنیم که در جهت حمایت از پناهجویان با تمام امکانات خود به این کمپین بپیوندند

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.