فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان: یادداشتی بر “توسعه” بخش چهار – قسمت سوم