فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان: یادداشتی “بر توسعه” بخش سوم- فیودالیسم در اروپا