فقط جنبش شورائی سرمایه ستیز کارگران قادر به حل مشکل محیط زیست است