مبارزه

همواره در جستجوی جائی
جائی که مبارزه
جاری باشد
ممکن باشد
ممکن بماند
یا ممکن شود
مبارزه ای واقعی، مستقیم
نه با استعاره
نه با شب تیره و امید سحر
نه با کلمه ای
گم شده
در صدها سطور
نه با شعارهای موهوم انقلابی شکست خورده
مبارزه ای که جرات می آفریند
با خودسانسوری می ستیزد
خودباور می کند
ترس را به نفرت
نفرت را به عمل
میدل می سازد
مبارزه ای
از ترس به نفرت
از نا امیدی به امید
از ناتوانی به خودباوری
از سندیکا به شورا
از خم شدن به سرپا ایستادن
به خود قدرتمندی
به خود آگاهی
به خود سازمان دهی
به خود گروهی
به خود جمعی
به جمع جمعی
به آگاهی طبقاتی
از هیچ
به هم چیز

فریده ثابتی
اکتبر ۲۰۱۲، با نگاه به شعر مقاومت اریش فرید

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.