مسمومیت سه کارگر در عسلویه

طبق اخبار رسیده، سه کارگر دیگر به کام گاز کشنده ترش گرفتار آمدند. دیروز سه کارگر که برای شروع بهره برداری در فازهای ۱۷ و ۱۸ در منطقه حضور داشتند در حالیکه گاز وارد لوله شده بود و گاز ترش منطقه را فرا گرفته بود، مسموم می شوند و اکنون در بیمارستان تازه ساز عسلویه که با کمبود پزشک و امکانات پزشکی روبرو می باشد بستری شده اند. گفته می شود حالشان بسیار وخیم است و به واقع برای زنده ماندن با مرگ مبارزه می کنند. بارها کارگران در مورد خطرات وجود گاز ترش (H2S) به مسئولین و کارفرمایان گزارش کرده بودند و از آنان خواسته بودند که برای ایمنی جان کارگران چاره جویی کنند. اما مسئولین و صاحبان سرمایه دولتی و خصوصی به توصیه کارگران وقعی ننهادند. اصولا زمانی که گاز در لوله ها جاری می شود یک تیم محافظ با کلیه تجهیزات ایمنی از جمله ماکس به منطقه می روند و گاز منطقه را اندازه گیری می کنند. این کار بایستی قبل از راه اندازی چندین بار و در چند نوبت متفاوت اندازه گیری شود و بعد از آن است که تیم راه اندازی آن هم با کلیه تجهیزات وارد کار می شود. بارها عدم رعایت ایمنی باعث مرگ کارگران شده است. حدود یک ماه پیش حیدری و جعفری، دو کارگر شاغل در آن منطقه، به خاطر نداشتن وسایل ایمنی و تعجیل کارفرما در انجام کار، جان باختند. علاوه بر آنکه جان بسیاری از کارگران گرفته می شود، استرسی که در بین کارگران و خانواده های کارگری ایجاد می کند باعث می شود که کارگران به بیماری های عصبی مبتلا شوند. بیکاری بیداد می کند. صاحبان سرمایه اعم از دولتی و خصوصی تشنه هر چه بیشتر سود می باشند و کارگران جویای کار بسیارند. پیمانکاری و قراردادهای موقت هم مجوزی است که اداره کار به صاحبان سرمایه داده است تا هر کارگری را که اعتراض کرد بدون آنکه بیمه بیکاری به او تعلق بگیرد، اخراج کند و کارگران مطیع و سر به راه را به کار گیرند. سودآوری در پالایشگاه های عسلویه سرسام آور است و صاحبان سرمایه از قبل استثمار نیروی کار ارزان و شبه رایگان کوهی از سرمایه را انباشت می کنند. کارگران مجبورند ۲۵ روز در ماه حداقل دوازده تا چهارده ساعت کار کنند. کارگران بارها به بالا بودن شدت کار و کم بودن حق رست اعتراض کرده اند. کارگران در این رابطه خواهان آن شده اند که ۱۴ روز کار در ماه و ۱۴ روز استراحت برای کلیه کارگران در نظر گرفته شود. اما مسئولین در عسلویه با امروز و فردا کردن جان کارگران را به خطر می اندازند.

در مناطقی که وجود گاز در حد ۱۰۰ ppm باشد، هشت ساعت کار در روز مجاز است و آن هم  بایستی بین کار، کارگران در محیطی دور از وجود گاز استراحت کنند. هم اکنون این سه کارگر مسموم شده، در بیمارستان بستری می باشند و طبقه گفته ها، برای نجات از کپسول اکسیژن استفاده می کنند. ما کارگران عسلویه در مقابل صاحبان سرمایه در عسلویه تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که به اشکال مختلف اعتراض دسته جمعی خود را با اعتصاب و یا دیگر اشکال اعتراضی نشان دهیم. ما اگر- کلیه کارگران پالایشگاه ها و کلیه فازهای مستقر در عسلویه – یک صدا در مقابل سرمایه بایستیم، می توانیم به خواست ها و مطالبات خود برسیم. در غیاب این عدم همبستگی و اتحاد ماست که سرمایه دست به ترک تازی می زند.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.