نهمین روز اعتصاب کارگران لوله صفا

اعتصاب ۱۰۰۰ کارگر نورد لولۀ صفا در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه دستمزد و واریز نشدن بیمۀ خویش ادامه دارد.  در نهمین روز اعتصاب سرمایه دارن صاحب شرکت که با تهدید اخراج ۱۹۱ نفر از کارگران معترض نتواسته بودند مبارزۀ متحد آنان را به شکست بکشانند دست به توطئه بشرستیزانه دیگری زدند. آنان با بهره گیری کثیف از فقر و فلاکت توده های کارگر و موقعیت ضعیف و فرسوده جنبش کارگری، تعدادی اعتصاب شکن را برای راه اندازی چرخه تولید اجیر کردند.  اعتصاب شکنان زیر فشار گرسنگی و ناآگاهی در یک سوی و تهدیدات تبهکارانه کارفرما از سوی دیگر، دست به کار اجرای نقشه شوم صاحبان سرمایه علیه همزنجیران همرزم خویش شدند، اما این ترفند جنایتکارانۀ سرمایه دار با مقاومت شجاعانه و مدبرانه کارگران مواجه گردید و با سلاح اتحاد، ابتکار و چاره اندیشی آنان در هم شکست.  دو کارگر مهندس شرکت که مسئولیت کنترل و تأمین برق کارخانه را به عهده داشتند، چرخ تولید سوخت شرکت را از کار انداختند. آنان با خریدن خطر اخراج به جان، توانائی خویش برای تداوم اعتصاب و اعمال قدرت ۱۰۰۰ کارگر همزنجیر را به کار گرفتند و توطئه کثیف سرمایه دار را نقش بر آب ساختند. متعاقب این امر، مدیریت شرکت که با مشاهده وحدت موجود میان کارگران از خشم و هراس به خود می پیچید، حکم اخراج دو کارگر مهندس برق کارخانه را صادر کرد. دستور مدیریت این باز نیز با سد مقاومت و قدرت توده های کارگر مواجه شد. کارگران به حمایت از همرزمان خویش برخاستند، آنان اعلام داشتند که اجازه اخراج هیچ فردی را به صاحبان سرمایه نخواهند داد و تا آخرین نفس برای تحقق مطالبات خود خواهند جنگید. ۱۰۰۰ کارگر کارخانه نورد صفا ادامه دادند که پیش شرط نخست بازگشت آنان به کار انصراف حتمی کارفرمایان از هر نوع اخراج هر کارگر، پرداخت فوری بخشی از دستمزدهای معوقه و واریز پول بیمه کل کارگران است. مدیریت شرکت به دنبال تمامی این ماجراها باز هم راه ادامه ترفند را پیش گرفت. او مطابق عرف همه سرمایه داران دنیا، بر فشار تهدیدات خویش افزود. کوشید تا قدرت اختاپوسی دولت اسلامی سرمایه را به رخ آنان بکشد، از خطر دستگیری و زندان آنان به اتهام توطئه علیه « امنیت ملی» گوید، لیست اخراج ۱۹۱ همزنجیر آنان را بازخوانی کند. سرمایه داران برای امتناح از پرداخت بهای شبه رایگان ۴ ماه معوقه نیروی کار توده های کارگر، برای کشیدن بیگاری از جان کارگران، برای تحمیل کار بدون هیچ بها بر فروشندگان نیروی کار به تمامی این جنایات توسل جسته اند و می جویند. جنایت ها، ترفندها و تعرضات بربرمنشانه ای که تا لحظه حاضر با مقاومت کارگران بلااثر مانده است.  ۱۰۰۰ کارگر نورد لوله صفا برای حصول خواسته های روز خویش نیازمند اعلام حمایت وسیع توده همزنجیر در ایران و در سراسر جهان می باشند. در این گذر آنان نیز باید راه واقعی مبارزه طبقاتی و ضد سرمایه داری خویش را بازکاوی و پیمودن آن را دستور کار کنند. باید شوراهای سرمایه ستیز خویش را بر پای دارند. باید سلول زنده جنبش شورائی سراسری ضد سرمایه داری گردند، باید با شروع این کار دست همرزمی را به سوی همه کارگران ایران و جهان دراز کنند. بدون یک جنبش نیرومند شورائی ضد سرمایه نه فقط نمی توان بساط موجودیت سرمایه داری را جمع کرد که حتی تحمیل هر خواست نازل روزانه بر سرمایه داران و دولت ها نیز بسیار دشوار و چه بسا ناممکن خواهد بود. دست در دست هم برای سازمانیابی این جنبش تلاش کنیم.

فعالین جنبش لغو کار مزدی

 بهمن ماه ١٣٩٣

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.