همبستگی طبقاتی دو کارگر رانندۀ با همزنجیران معلم

 تجمع اعتراضی کارگران معلم روز ۳۱ تیرماه در مقابل مجلس سرمایه مطابق معمول مورد حملۀ نیروهای سرکوب دولت اسلامی سرمایه داری قرار گرفت. هنگامی که عمله و اکرۀ مزدور بورژوازی بطور وحشیانه مشغول پراکندن و دستگیری کارگران آموزش و پرورش بودند. دو کارگر رانندۀ دو دستگاه اتوبوس شرکت واحد با سوار کردن همزنجیران آموزگار خود، بسیاری از آنان را از ضرب و شتم و دستگیری حتمی توسط مزدوران انتظامی جمهوری اسلامی نجات دادند. کارگران راننده جهت انجام این همراهی و ایفای نقش همبستگی طبقاتی خود بیش از دو بار دور ساختمان مجلس و میدان بهارستان را دور زدند. کاملاً مهم و گفتنی است که تصمیم رانندگان اتوبوس ها به انصراف از ادامه مسیر متعارف ترافیک شهری نه تنها با اعتراض مسافران این اتوبوس ها رو به رو نشد، که بالعکس همراهی، ترغیب و همدلی آنان را نیز به دنبال داشت.

سیمای سوسیالیسم

نهم مرداد ۱۳۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.