وقتی که آدم ها به هیچ ملاک سیاسی پای بند نیستند!! رضا مقدم و مبارزۀ طبقاتی!!